เส้นทางสายการบิน
        * [ขาไป] // [ขากลับ]
         [บินตรง] ออกจากกรุงเทพฯ - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) // [บินตรง] ออกจากซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ

ข้อดีของการเช่าเครื่องบินเหมาลำ (บินตรง ไม่จอดพัก)

* สายการบินเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์ บินตรงไม่แวะพัก!
* รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว
* ถึงญี่ปุ่นเวลาเช้า ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด!

บินตรงเส้นทางยอดฮิต! พฤษภาคม - กรกฎาคมนี้
เดินทางจาก ถึง วันที่ออกจาก
กรุงเทพฯ
เดินทางจาก ถึง วันที่ออกจาก
ซัปโปโร
ชั้นประหยัด
(ไป-กลับ)
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 3 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 8 พ.ค. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 7 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 11 พ.ค. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 10 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 15 พ.ค. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 14 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 18 พ.ค. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 17 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 22 พ.ค. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 21 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 25 พ.ค. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 24 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 29 พ.ค. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 28 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 1 มิ.ย. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 31 พ.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 5 มิ.ย. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 4 มิ.ย. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 8 มิ.ย. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 7 มิ.ย. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 12 มิ.ย. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 14 มิ.ย. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 19 มิ.ย. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 18 มิ.ย. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 22 มิ.ย. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 21 มิ.ย. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 26 มิ.ย. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 25 มิ.ย. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 29 มิ.ย. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 28 มิ.ย. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 3 ก.ค. 60 19,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 2 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 6 ก.ค. 60 23,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 5 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 10 ก.ค. 60 29,900 บาท*
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 9 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 13 ก.ค. 60 23,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 12 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 17 ก.ค. 60 23,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 16 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 20 ก.ค. 60 23,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 19 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 24 ก.ค. 60 23,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 23 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 27 ก.ค. 60 23,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 26 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 31 ก.ค. 60 23,900 บาท
กรุงเทพฯ สนามบินชิโตเสะ 30 ก.ค. 60 ซัปโปโร สนามบินชิโตเสะ 3 ส.ค. 60 23,900 บาท

* ราคาข้างต้นรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว

* ตั๋วนี้มีอายุ 6 วัน หรือ 5 วัน (สามารถเดินทางไป-กลับ ตามตาราง ) (pattern only)
เช็คอินก่อนหน้าเวลาเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
ราคาข้างต้นรวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว
・ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
・ เป็นเที่ยวบินที่ต้องไปกลับจากสนามบินเดียวกัน (ไป-กลับ คนละสนามบินไม่ได้)
・ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย
・ การระบุที่นั่ง สามารถทำได้โดยเพิ่ม 500 บาท/ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่งริมหน้าต่าง หรือริมทางเดิน)
ราคาสำหรับเด็ก: คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ / เด็กทารกหรือเด็กอ่อน: 10% ของราคาผู้ใหญ่
・ ไม่มีราคาตั๋วสำหรับขาเดียว
・ การยกเลิกการจอง ไม่สามารถคืนเงินได้ (หลังจากทำการออกตั๋วแล้ว โดยจะคิดในราคาเต็ม 100%)
・ การเปลี่ยนชื่อ 3,000บาท/ครั้ง
・ Economy Class : ที่นั่งกว้างประมาณ 30 นิ้ว
・การ Upgrade Business Class ( ที่นั่งกว้างประมาณ 42 นิ้ว) เที่ยวละ 3,000 บาท
(การบริการ เหมือน Economy ทุกอย่าง อาหาร, กระเป๋า น้ำหนัก ไม่มี Personal TV )

ตารางเวลาเที่ยวบินบินตรงซัปโปโร

※ HB = Asia Atlantic Airlines

*เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ตารางเวลา ของเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ)
* เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 3 พ.ค. - 30 ก.ค. 60
ขาไป ปลายทาง ขากลับ
ออกจาก เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง เที่ยวบิน เวลากลับ เวลาถึง ถึงที่
กรุงเทพฯ HB7904 22:50 7:55(+1) HB7905 สนามบินชิโตเสะ 9:55 15:25 กรุงเทพฯ


ตั๋วเครื่องบิน (รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว)


ข้อมูลเงื่อนไขการเดินทาง

[นํ้าหนักของกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง]
* กระเป๋าสัมภาระ 2 ใบ (น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 23 kg)
* ขนาดกระเป๋าไม่เกิน 62 นิ้ว หรือ 158 เซนติเมตร โดยคิดรวมจากทั้ง3ด้าน
[นํ้าหนักของสัมภาระติดตัว]
* 7kg ต่อ สัมภาระ 1ใบ
* มีขนาดไม่เกิน 45นิ้ว(22x16x10นิ้ว) หรือ 115cm (55cmx40cmx25cm) โดยคิดรวมจากทั้ง3ด้าน
[อาหารบนเครื่อง]
1ครั้ง /เที่ยว , Soft drinks มีบริการฟรี (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
[อื่นๆ]
*มีผ้าห่มและหมอนให้บริการ
*ไม่มีบริการเอ็นเตอร์เทนเมนต์บนเครื่องบิน
*กรณีที่ผู้โดยสารต้องการนำสัตว์เลี้ยงไปด้วย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือผ่านทาง