Enjoy Disney in Shanghai 5 วัน 3 คืน


ครบ 10 ท่าน ต่อพีเรียดการันตีออกเดินทางแน่นอน!!


 เริ่มเพียง : 29,900.-
 จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : ก.ค. - ธ.ค. 60
 สายการบิน : การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
7 - 11 ก.ค. 60

ออกเดินทางแน่นอน
เหลือ 6 ที่สุดท้าย

29,900.- 25,900.- 23,900.- 4,900.-
11 - 15 ส.ค. 60
(ช่วงวันแม่)

29,900.- 25,900.- 23,900.-
อัตราทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน

16,500.- 16,500.- 14,500.-
8-12 ก.ย. / 20-24 ต.ค. / 10-14 พ.ย. / 1-5 ธ.ค. 60
31,900.- 27,900.- 25,900.-
อัตราทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน

18,900.- 18,900.- 16,900.-

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน *สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็กเกจ

เมืองหังโจว

เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 6 เมืองที่เก่าแก่อันเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์จีน และมีความอุดมไปด้วยทัศนียภาพมีธรรมชาติที่งดงามจนได้รับสมญานามว่า สวรรค์บนดิน

ล่องทะเลสาบซีหู

พิเศษ เรือเหมา!!เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของ ณ ทะเลสาบซีหู หรือไข่มุกแห่งหังโจว คือไฮไลท์สำคัญของเมืองหังโจวที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้

หมู่บ้านชาหลงจิ่ง

เป็นชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหังโจว “หลงจิ่งฉา" ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู นับว่าเป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน

ช้อปปิ้งถนนนานกิง

อีกหนึ่งย่านช้อปปิ้งที่ยอดฮิตมีความคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นย่านที่ผสมผสานระหว่างศูนย์การค้าบนอาคารสูงและอาคารสไตล์โคโลเนียลปะปนไปกับร้านค้าตามริมถนน

เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

(Shanghai Disneyland) สวนแห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก

หาดไว่ทาน หรือ เดอะบันด์

(The Bund of Waitan) เป็นสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ยุคเก่าที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งมีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร

อุโมงค์เลเซอร์

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเซี่ยงไฮ้ อุโมงค์เลเซอร์เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้น 118

ให้ท่านได้เปิดประสบการณ์พิเศษ ขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองเซี่ยงไฮ้จากตึกที่สูงที่สุดในจีนและสูงเป็นอันดับ 2

รายละเอียดการท่องเที่ยว

วันที่
1
สนามบินสุวรรณภูมิ อาหาร
(-/-/-)
วันที่
2
สนามบินผู่ตง - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ถนนคนเดินเหอฝังเจีย อาหาร
(B/L/D)
วันที่
3
ร้านผ้าไหม - ล่องเรือหมู่บ้านโบราณอูเจิ้น - ร้านบัวหิมะนวดฝ่าเท้า - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ช้อปปิ้ง ณ ถนนนานกิง อาหาร
(B/L/D)
วันที่
4
ร้านหยก - สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ อาหาร
(B/-/-)
วันที่
5
หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ - เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้น 118 - ตลาดเถาเป่า - สนามบินผู่ตง - กรุงเทพฯ อาหาร
(B/L/-)
*** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

คำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็กเกจอย่างละเอียด

อัตราค่าบริการนี้รวม

•  ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
•  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
•  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
•  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ
•  ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
•  ค่าภาษีสนามบิน
•  ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
•  ค่าเข้าชมละครสัตว์
•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

•  ค่าทำหนังสือเดินทาง
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
•  ค่าทิปไกด์ และคนขับรถประมาณ 80 หยวน ต่อท่าน / ทริป
•  ค่าหัวหน้าทัวร์ 120 หยวน ต่อท่าน / ทริป
•  ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วัน= 8 USD
•  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
•  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 • •  ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจอง 3 วัน
 • •  ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 • •  การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่ สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง

การยกเลิก

 • •  การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • •  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • •  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 • •  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • •  ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 • •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • •  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • •  เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • •  ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

คูปองส่วนลดร้านค้าในโตเกียว

เที่ยว+กิน อิน เจแปน

บทความแนะนำประเทศญี่ปุ่น