Enjoy Holiday in Perth 4 วัน 3 คืน ราคาเพียง : 59,900.-
 จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 22 - 25 ต.ค. 60
 สายการบิน : การบินไทย (TG)


สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็กเกจ

อุทยานแห่งชาตินัมบัง

ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของแท่งหินปูน ซึ่งการเกิดจากแรงลมพัดของเม็ดทรายมาถมรวมตัวกันหลายล้านปี จนทำให้เกิดรูปทรงที่แปลกตากับขนาดต่างๆที่แห่งนี้เรียกว่า ทะเลทรายพินนาเคิล

Sand Dunes

เปิดประสบการณ์พิเศษพร้อมท้าทายไปกับการท่องเนินทรายสีขาวนวลอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับการไต่เนินทรายเล่น Sand Board อย่างสนุกสนาน

สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค

เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเพิร์ทได้อย่างโดยรอบในมุมสูง ถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

Round House

เป็นอาคารรูปทรง 12 เหลี่ยมมีอายุกว่า 180 ปี ซึ่งถือได้ว่า มีความเก่าแก่มากที่สุดในรัฐออสเตรเลียตะวันตก ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งสามารถมองเห็นวิวท่าเรือที่สวยงาม

โมนูเมนท์ฮิลล์

ความสูงประมาณ 14 เมตร สร้างไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับเป็นที่ระลึกถึงทหารที่เสียสละพลีชีพในสงครามโลก

แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ปาร์ค

ชมสัตว์แสนน่ารักที่ท่านไม่อาจพลาดได้ อย่างเช่น โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท รวมถึงสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลียอีกมากมายที่รอท่านอยู่

ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด

เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของเมืองเพิร์ท ให้ท่านได้ชิมลิ้มรสไวน์ชั้นเลิศในสไตล์ของออสเตรเลียตะวันตก เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้

ลอนดอนคอร์ต

ให้ท่านได้เที่ยวอิสระตามอัธยาศัยเพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินค้าและลิ้มลองกับร้านอาหารชื่อดัง รวมถึงการซื้อสินค้าที่ระลึกนำไปอีกด้วย

ฮันนี่ฟาร์ม

เป็นไร่ผลิตน้ำผึ้งที่มีความหอมหวานที่สุดเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ที่มาจากการเลี้ยงผึ้งในแบบธรรมชาติ สินค้าที่นิยมที่สุดคือขี้ผึ้งบริสุทธิ์ นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกให้ท่านได้ใช้เวลาเลือกซื้ออย่างเต็มที่

อุทยานแห่งชาติยันเชพ

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ ในท่ามกลางดอกไม้ป่านานาชนิด อุทยานแห่งนี้มีความพิเศษสุดๆท่านจะได้สัมผัสสัตว์พื้นเมืองต่างๆอันแสนน่ารักอย่าง โคอาล่าและจิงโจ้อย่างไกล้ชิดอีกด้วย


กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง เด็กอายุตำกว่า 2-6 ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
22 - 25 ต.ค. 60 59,900.- 54,900.- 51,900.- 9,900.-
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 45,900.- 45,900.- 42,900.- 9,900.-

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน *รายละเอียดการท่องเที่ยว

วันที่
1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเพิร์ท - ชมเมืองฟรีแมนเทิล - ตลาดฟรีแมนเทิล อาหาร
(-/-/D)
วันที่
2
แคเวอร์แชมป์ ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค - ทัมบูลกัมฟาร์ม - โรงงานช็อกโกแลต - ฮันนี่ฟาร์มโรงงานขนมนูก้าร์ - ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ดเชา อาหาร
(B/L/D)
วันที่
3
อุทยานแห่งชาติยันเชพ - Sand Dunes - อุทยานแห่งชาตินัมบัง อาหาร
(B/L/D)
วันที่
4
London Court - อิสระตามอัธยาศัย - สนามบินเพิร์ท ออสเตรเลีย - กรุงเทพฯ อาหาร
(B/-/-)
*** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

คำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็กเกจอย่างละเอียด

อัตราค่าบริการนี้รวม

•  ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
•  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
•  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
•  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ
•  ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
•  ค่าภาษีสนามบิน
•  ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
•  ค่าเข้าชมละครสัตว์
•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

•  ค่าทำหนังสือเดินทาง
•  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
•  ค่าทิปไกดท้องถิ่น 3 เหรีญ USD /ท่าน X 4 วัน = 12 USD
•  ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วัน= 8 USD
•  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 5 วัน =15 USD รวมทิป 35 USD /ท่าน
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
•  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 • •  ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจอง 3 วัน
 • •  ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 • •  การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่ สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง

การยกเลิก

 • •  การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • •  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • •  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 • •  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • •  ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 • •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • •  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • •  เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • •  ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

คูปองส่วนลดร้านค้าในโตเกียว

เที่ยว+กิน อิน เจแปน

บทความแนะนำประเทศญี่ปุ่น