Enjoy Holiday in Seoul 6 วัน 3 คืน



 ราคาเพียง : 29,900.-
 จำนวนวัน : 6 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 9 - 14 พ.ค. 60
 สายการบิน : Thai Airways (TG)


สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็กเกจ

เกาะนามิ

เกาะนามิเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งของเกาหลี โดยเฉพาะคู่รัก ครอบครัว หรือ เพื่อนสนิท ที่จะมารวมตัวกันเที่ยวในช่วงวันหยุด อีกทั้งเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครชื่อดังอย่างเรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน

หนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในเกาหลีใต้ที่ท่านต้องห้ามพลาด ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นและเย็นสบาย พร้อมทั้งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

วัดชินฮันซา

เป็นวัดที่มีความเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลลา และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1,400 ปี ตั้งอยู่ภายใน ให้ท่านได้สักการะขอพรเพื่อความสุขในคราวเดียวกัน

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี ทำนจะได้ทํองไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี และเลํนกับสัตว์ต่างๆอย่างใกล้ชิด

สวนสนุกหมีเท็ดดี้

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กอดสัมผัสตุ๊กตาหมีขนปุย นุ่มนิ่มอย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีโซนขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้ออีกมากมายและพาเจ้าตุ๊กตาหมีน่ารักๆกลับบ้านอีกด้วย

ตลาดเมียงดง

เป็นดั่งสวรรค์ของนักช้อปปิ้ง ศูนย์รวมแฟชั่นยอดฮิตไม่ว่าจะป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับโดยเฉพาะเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี อีกทั้งเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร คาเฟ่ ให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ

พระราชวังเคียงบกกุง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จนกลายเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวเกาหลี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ซีรี่ย์ยอดฮิตเป็นจำนวนมาก

ศูนย์โสม

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาที่ย่อมเยาว์ เพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งสามารถซื้อฝากเป็นของขวัญให้กับคนที่ท่านรักได้

คลองชองเกชอน

เป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของคังฮวาพลาซ่า จุดเที่ยวสุดชิลของชาวเมือง

นัมซันพาร์ค

ทำนจะสามารถชมทัศนียภาพของเมืองโซลอย่างสุดลูกหูลูกตา 360 องศา อีกทั้งเป็นสถานที่ยอดฮิตของคู่รักทุกคู่ ที่นิยมมาคล้องกุญแจสื่อรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์สุดแสนโรแมนติก


กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง เด็กอายุตำกว่า 2-6 ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
14 - 18 เม.ย. 60 29,900.- 28,900.- 27,000.- 7,900.-
อัตราทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
15,900.- 15,900.- 15,000.- 7,900.-

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน *



รายละเอียดการท่องเที่ยว

วันที่
1
สนามบินสุวรรณภูมิ อาหาร
(-/-/-)
วันที่
2
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา - หมู่บ้านอาไบ อาหาร
(L/D/-)
วันที่
3
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ปั่นจักรยาน 4 ล้อ – Cosmetic Shop - ตลาดทงแดมุน อาหาร
(B/L/D)
วันที่
4
พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - Trick eyemuseum &Ice museum - Carnival Street - ถนนสายศิลปะฮงอิก - ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - ตลาดเมียงดง อาหาร
(B/L/D)
วันที่
5
ร้านสมุนไพร - สวนสนุกหมีเท็ดดี้ - นัมซันพาร์ค (N Seoul Tower) - ช้อปปิ้ง - สนามบินอินชอน อาหาร
(B/L/-)
วันที่
6
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาหาร
(-/-/-)
*** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

คำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็กเกจอย่างละเอียด

อัตราค่าบริการนี้รวม

•  ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
•  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
•  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
•  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ
•  ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
•  ค่าภาษีสนามบิน
•  ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
•  ค่าเข้าชมละครสัตว์
•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

•  ค่าทำหนังสือเดินทาง
•  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
•  ค่าทิปไกดท้องถิ่น 3 เหรีญ USD /ท่าน X 4 วัน = 12 USD
•  ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 4 วัน= 8 USD
•  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 5 วัน =15 USD รวมทิป 35 USD /ท่าน
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
•  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 • •  ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจอง 3 วัน
 • •  ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 • •  การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่ สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง

การยกเลิก

 • •  การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • •  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • •  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 • •  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • •  ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 • •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • •  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • •  เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • •  ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

คูปองส่วนลดร้านค้าในโตเกียว

เที่ยว+กิน อิน เจแปน

บทความแนะนำประเทศญี่ปุ่น