[√] สิทธิพิเศษ! เฉพาะลูกค้า H.I.S.

★ ★ ★ ★ ★
» จำลองการใช้ชีวิตในอวกาศเสมือนจริง
★ ★ ★ ★ ★
» ทดลองใส่ชุดนักบินอวกาศจำลอง
★ ★ ★ ★ ★
» ทดลองฝึกการควบคุมยานอวกาศโซยุซ
★ ★ ★ ★ ★
» ทดลองทำอาหาร และรับประทานอาหารนักบินอวกาศ!
★ ★ ★ ★ ★
» พาท่านชมท้องฟ้าจำลอง เส้นทางโคจรดวงดาวกำหนดการเดินทาง
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2560
1
พบเจ้าหน้าที่(ภาษาอังกฤษ)ที่สนามบิน Sheremetyevo International Airport เมือง Moscow (แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่) เจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางสู่โรงแรมด้วยรถรับส่ง (โดยสารร่วมกับผู้เดินทางท่านอื่น)
(พักที่ Moscow)

2
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ศูนย์ฝึกอบรม “Yuri Gagarin Cosmonaut” ณ สตาร์ซิตี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. / ระยะทางประมาณ 44 กม.) (มีล่ามภาษาอังกฤษเดินทางร่วมกับท่านตั้งแต่เริ่มทัวร์จนกลับโรงแรม)
- โปรแกรมทดลองการเป็นนักบินอวกาศ
- ตรวจสุขภาพก่อนทำการขึ้นเครื่อง (เช่น วัดความดันโลหิต ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
- สวมชุดอวกาศจำลอง (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)
- ทดลองฝึกการควบคุมยานอวกาศโซยุซ (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)
- ทดลองทำอาหารและรับประทานอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)
- ชมท้องฟ้าจำลอง (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสตาร์ซิตี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
√ อาหารเช้า √ อาหารกลางวัน (พักที่ Moscow)

3
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัย (เช็คเอ้าท์เวลาประมาณ 12.00 น.) หรือ เข้าร่วม Moscow City Tour โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทัวร์เริ่มประมาณ 12.00 น
Moscow City Tour (ไกด์ภาษาอังกฤษ/ ใช้เวลาประมาณ 3 ชม./ รวมอาหารกลางวัน) Sparrow Hills, Novodevichy (ชมจากบนรถ), Red Square, Cathedral of Christ the Saviour (ชมจากบนรถ), GUM, State Historical Museum, Saint Basil's Cathedral, Bolshoi Theatre (ชมจากบนรถ) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน (แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่)


√ อาหารเช้า √ อาหารกลางวัน (พักที่ Moscow)

4
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Sheremetyevo International Airport ตามเวลาที่นัดหมาย (แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่)
√ อาหารเช้า


โทร H.I.S.


คำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็คเกจอย่างละเอียด

• ทัวร์ดำเนินการโดยบริษัท H.I.S. International Tours .RU
• ผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
• อาหาร: เช้า 3 มื้อ กลางวัน 1 มื้อ (หากเข้าร่วมทัวร์ชมเมือง Moscow จะเป็นอาหารเช้า 3 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ)
• มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยให้คำแนะนำการเดินทาง
• ผู้เดินทางต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
• รถรับส่งจะใช้บริการร่วมกับผู้เดินทางท่านอื่น
• ในส่วนของระดับของโรงแรมพิจารณาตำแหน่งของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และค่าห้องพัก โดยทาง H.I.S. เป็นผู้จัดระดับ
• หากท่านไม่สามารถพบกับเจ้าหน้าที่ที่จุดนัดหมายได้ตามเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง หรือไฟลท์ดีเลย์ กรณีนี้ลูกค้าเจ้าเป็นต้องเดินทางไปโรงแรมด้วยตนเอง และทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
• จุดนัดพบที่สนามบิน Sheremetyevo International Airport จะอยู่บริเวณทางออกผู้เดินสารขาเข้า ส่วนจุดส่งลูกค้าที่สนามบินวันสิ้นสุดทัวร์จะอยู่บริเวณเคาท์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารขาออก
• ตัวอย่างโรงแรมที่ Moscow: Hilton Moscow Leningradskaya Hotel, Hotel Metropol Moscow, Swissôtel Krasnye Holmy Moscow หรือเทียบเท่า (ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้)
• ไม่สามารถยกเลือกรถรับส่งได้
• หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่า 31 วันทำการ มีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาทัวร์
• หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ
• กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
• ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
• ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
• ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ศูนย์พัฒนายานอวกาศใจกลางประเทศรัสเซีย “สตาร์ซิตี้” คืออะไร?
สตาร์ซิตี้ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมอสโก ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 32 กม. เคยเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมของทหาร และเคยเป็นพื้นที่ที่ถูกปิดโดยได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในสมัยสหภาพโซเวียต ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์พัฒนายานอวกาศของประเทศรัสเซีย เหล่านักบินอวกาศได้รับการฝึกอบรมจากที่นี่ หากคนทั่วไปจะเข้าเยี่ยมชมจะต้องได้รับอนุญาตก่อน โดยจะจำกัดจำนวนคนที่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ อีกทั้งยังต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลพาสปอร์ตและมีขั้นตอนต่างๆอีกมากมาย
Go to Top