[√] สิทธิพิเศษ! เฉพาะลูกค้า H.I.S.

★ ★ ★ ★ ★
» สัมผัสบรรยากาศนอกโลก ที่ความสูง 18,000 เมตร
★ ★ ★ ★ ★
» การบริการถ่ายรูปและบันทึกวิดิโอ ขณะอยู่บนเครื่อง
★ ★ ★ ★ ★
» ร่วมถ่ายภาพคู่กับนักบิน พร้อมรับประกาศนียบัตรที่ระลึก
★ ★ ★ ★ ★
» ทัวร์ชมเมืองมอสโก พร้อมไกด์
★ ★ ★ ★ ★
» มีไกด์พูดภาษาอังกฤษ คอยให้คำแนะนำกำหนดการเดินทาง
*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2560
1
พบเจ้าหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ที่สนามบิน Nizhny Novgorod (แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่) เจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางสู่โรงแรมด้วยรถรับส่ง (โดยสารร่วมกับผู้เดินทางท่านอื่น)
(พักที่ Nizhny Novgorod)

2
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Sokol (มีล่ามภาษาอังกฤษเดินทางร่วมกับท่านตั้งแต่เริ่มทัวร์จนกลับโรงแรม)
• ท่องชั้นบรรยากาศด้วยเที่ยวบิน MIG29 (รวมถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ) < กำหนดการบิน >
- ศึกษาประวัติและประสิทธิภาพของเครื่องบินที่ท่านจะโดยสาร ณ พิพิธภัณฑ์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
- ศึกษาประวัติและประสิทธิภาพของเครื่องบินที่ท่านจะโดยสาร (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) รับฟังคำบรรยายเกี่ยวกับเที่ยวบินจากนักบิน (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
- ตรวจสุขภาพก่อนทำการขึ้นเครื่อง (เช่น วัดความดันโลหิต ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)
- เปลี่ยนชุดนักบิน (มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการเปลี่ยนชุด)
- สวมหน้ากากออกซิเจน และพร้อมออกเดินทาง!

ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเที่ยวบินประมาณ 45 นาที
ให้ท่านถ่ายภาพกับนักบินเป็นที่ระลึกและรับประกาศนียบัตรเป็นรางวัลเมื่อเสร็จสิ้นการบิน ช่วงเย็น นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
√ อาหารเช้า (พักที่ Nizhny Novgorod)

3
• หากวันที่ 2 ไม่สามารถบินได้ จะเลื่อนมาบินวันที่ 3 แทน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากเช็คเอ้าท์ นำท่านทัวร์ภายในเมือง Nizhny Novgorod พร้อมไกด์ภาษาอังกฤษ (ใช้เวลาทัวร์ประมาณ 4 ชม.) หลังจากทัวร์เสร็จสิ้น ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยจน กว่าจะถึงเวลาออกเดินทาง เดินทางสู่สนามบินพร้อมเจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษ ช่วงค่ำ เดินทางสู่สนามบิน Sheremetyevo International Airport ที่ Moscow มีเจ้าหน้าที่รอรับท่านที่สนามบิน พร้อมเดินทางสู่โรงแรมโดยรถรับส่ง (โดยสารร่วมกับผู้เดินทางท่านอื่น)
√ อาหารเช้า √ อาหารกลางวัน (พักที่ Moscow)

4
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัย (เช็คเอ้าท์เวลาประมาณ 12.00 น.) หรือ เข้าร่วม Moscow City Tour โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทัวร์เริ่มประมาณ 12.00 น.
• Moscow City Tour (ไกด์ภาษาอังกฤษ/ ใช้เวลาประมาณ 3 ชม./ รวมอาหารกลางวัน) Sparrow Hills, Novodevichy (ชมจากบนรถ), Red Square, Cathedral of Christ the Saviour (ชมจากบนรถ), GUM, State Historical Museum, Saint Basil's Cathedral, Bolshoi Theatre (ชมจากบนรถ)
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบิน Sheremetyevo International Airport (แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่)
√ รวมอาหารกลางวัน ในกรณีที่เข้าร่วม City Tour


โทร H.I.S.


คำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็คเกจอย่างละเอียด

• ทัวร์ดำเนินการโดยบริษัท H.I.S. International Tours .RU
• อาหาร: เช้า 3 มื้อ กลางวัน 1 มื้อ (หากเข้าร่วมทัวร์ชมเมือง Moscow จะเป็นอาหารเช้า 3 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ)
• รถรับส่งจะใช้บริการร่วมกับผู้เดินทางท่านอื่น
• ในส่วนของระดับของโรงแรมพิจารณาตำแหน่งของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และค่าห้องพัก โดยทาง H.I.S. เป็นผู้จัดระดับ
• หากท่านไม่สามารถพบกับเจ้าหน้าที่ที่จุดนัดหมายได้ตามเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง หรือไฟลท์ดีเลย์ กรณีนี้ลูกค้าเจ้าเป็นต้องเดินทางไปโรงแรมด้วยตนเอง และทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
• จุดนัดพบที่สนามบิน Nizhny Novgorod จะอยู่บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ส่วนจุดส่งลูกค้าที่สนามบิน Sheremetyevo International Airport จะอยู่บริเวณเคาท์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารขาออก
• ตัวอย่างโรงแรมที่ Nizhny Novgorod: Aleksandrovsky sad, Nikola House หรือเทียบเท่า (ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้)
• ตัวอย่างโรงแรมที่ Moscow: Hilton Moscow Leningradskaya Hotel, Hotel Metropol Moscow, Swissôtel Krasnye Holmy Moscow หรือเทียบเท่า (ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้)
• ผู้เดินทางขั้นต่ำ 1 ท่าน
• มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยให้คำแนะนำการเดินทาง
• ผู้เดินทางต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
• ไม่สามารถยกเลือกรถรับส่งได้
• หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่า 31 วันทำการ มีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาทัวร์
• หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ
• กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
• ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
• ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
• เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
• ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• บนชั้นบรรยากาศ Stratosphere และ แรงโน้มถ่วง เป็นอย่างไร ?
จากพื้นโลก10km ที่เราอาศัยอยู่จะมีชั้นบรรยากาศที่มีชื่อว่า Troposphere ซึ่งเป็นชั้นที่มีเมฆและฝน และถัดขึ้นไป 10-50km จะเป็นชั้นบรรยากาที่เรียกว่า Stratosphere ไม่มีเมฆและเป็นชั้นบรรยากาศที่ไม่มีความแปรปรวน ไร้แรงโน้มถ่วง

• มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ?
ยังไม่เคยมีลูกค้าท่านใดได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจาก การบิน อาจมีอาการอึดอัดจากแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นบ้าง เล็กน้อย แต่ไม่เป็นปัญหาต่อกันเดินทาง

• จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมล่วงหน้าหรือไม่ ? ?
ไม่จำเป็นเพราะในวันที่ทำการบิน ทางเราจะมีการบรรยาย รายละเอียดเกี่ยวกับการบินให้ฟังโดยสังเขปและจะมี การตรวจสุขภาพของผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง

• บินขึ้นในระดับความสูงที่กิโลเมตร ?
บินขึ้นไปประมาณ 18 กิโลเมตรด้วยเที่ยวบินที่ MIG29 โดยใช้ความเร็ว Mach1.8 (ประมาณ2200km) จนถึงชั้นบรรยากาศ Stratosphere

• จนถึงวันนี้มีสถิติผู้เข้าร่วมบินกี่ท่าน ?
ใน1ปีมีผู้เข้าร่วม20ท่านจากทั่วทุกมุมโลก โดยส่วนใหญ่ ไม่มีกรณีที่ไม่ได้บิน แต่มีกรณีที่เลื่อนการเข้าร่วมบิน เป็นวันที่ 3 เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

• สามารถขึ้นเครื่องบินได้กี่ท่าน ?
การขึ้นเครื่องบินนั้น ผู้โดยสารสามารถขึ้นวันละ 1 ท่าน อนุญาตให้มี ผู้ติดตามได้ 2 ท่าน แต่ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องเนื่องจากความจำกัดของ เครื่องบิน หากลูกค้ามีผู้ติดตาม 3 ท่านขึ้นไป กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

• เคยมีกรณีที่ไม่สามารถทำการบินได้หรือไม่ ?
ตั้งแต่จัดทำทัวร์นี้ขึ้นมาแทบจะไม่เคยมีกรณีที่บินไม่ได้ อาจมีกรณีที่ต้องเลื่อนวันบินเป็นวันที่ 3 ของทัวร์เนื่องจาก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

• เมื่อเสร็จสิ้นการบินแล้วหลังจากนั้น ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงหรือไม่ ?
แต่ละท่านจะแตกต่างกันไป แต่ไม่มีผลกระทบที่รุนแรง ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทานอาหารเช้าในวันบินไม่มากจนเกินไป จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า

• หากต้องการเดินทางกลับ Moscow เร็วขึ้น โดยที่ไม่เข้าร่วมทัวร์ชมเมืองNizhny Novgorodในวันที่ 3 ได้ไหม ?
เที่ยวบินเดินทางสู่ Moscow ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเที่ยวบินที่เร็วขึ้นได้ เนื่องจากอาจมีกรณีที่ต้องเลื่อนทัวร์ชั้นบรรยากาศจากวันที่ 2 เป็นวันที่ 3 ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยGo to Top