Charming Netherlands Belgium Germany 7 วัน 4 คืน 100 limited


" ไฮไลท์เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมัน "


 เริ่ม : 56,900.-
(รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมันแล้ว)

 จำนวนวัน : 7 วัน 4 คืน
 วันที่เดินทาง : 15 - 21 มี.ค. 60
 สายการบิน : Qatar Airways

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องพักคู่
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
เสริมเตียง
เด็กต่ำกว่า 5 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
15 - 21 มี.ค. 60 56,900.- 53,900.- 46,900.- 9,900.-

* ราคาเด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ขวบ ท่านละ 9,500 บาท *
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านรายละเอียดการท่องเที่ยว

วันที่
1
สนามบินสุวรรณภูมิ อาหาร
( - / - / - )
23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางออกหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง - / - / -
วันที่
2
สนามบินโดฮา - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ - พระราชวัง อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเพชร - ล่องเรือหลังคากระจก อาหาร
( B / L / D )
01.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.10 น. ออกเดินทางสู่ อัมสเตอรืดัม ประเทศ เนเธอแลนด์ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 273
12.20 น. เดินทางถึง สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านแวะถ่ายภาพบริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยเป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ นำท่านชม พระราชวังอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) สร้างขึ้นในปี 1648 - 1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ ปัจจุบันนี้พระราชวังแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินีอิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสัมผัสความหรูหราที่ โรงงานเพชร นำคุณเข้าสู่การเดินทางที่ย้อนกลับไปเมื่อสามพันล้านปีก่อนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเพชร และจบลงที่กระบวนการเจียระไนเพชรในยุคปัจจุบัน และกรุงอัมสเตอร์ดัมเคยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญด้านการผลิตเพชร
นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยคูคลองที่ขุดขึ้นในศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรขนส่งสินค้า และป้องกันข้าศึกศัตรู ชมทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MOVENPICK VOORBURG หรือเทียบเท่า
- / กลางวัน / เย็น
วันที่
3
เมืองรอตเตอร์ดัม - เมืองแอนต์เวิร์ป - บรูจน์ - มาร์เกตสแควร์ - บรัสเซลล์ อาหาร
( B / L / D )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นเมืองเก่าที่มีสำคัญของเนเธอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวชมเมืองชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมสไตส์ยุโรป
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 15 นาที) เป็นเมืองท่าสำคัญตั้งแต่อดีต และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรของโลก คำว่า เพชรเบลเยียม ก็มาจากที่นี่ นำท่านชมแวะถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการ แห่งเมืองแอนต์เวิร์ป เป็นอาคารที่โดดเด่นที่สุด อายุกว่า400 ปี เป็นศิลปะของอิตาลี และดัชท์ผสมกันและมีเอกลักษณ์ คือมีประติมากรรมอยู่บนหลังคา เป็นสถานที่ผู้คนนิยมนั่งจิบกาแฟในคาเฟรายรอบจตุรัสแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านชมแวะถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการ แห่งเมืองแอนต์เวิร์ป เป็นอาคารที่ โดดเด่นที่สุด อายุกว่า400 ปี เป็นศิลปะของอิตาลี และดัชท์ผสมกันและมี เอกลักษณ์ คือมีประติมากรรมอยู่บนหลังคา เป็นสถานที่ผู้คนนิยมนั่งจิบกาแฟในคาเฟรายรอบจตุรัสแห่งนี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 15 นาที) เมืองสวยของประเทศเบลเยี่ยมที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี ดังฉายาที่เรียกว่า เวนิสแห่งเบลเยี่ยม Venice Of The North และเมืองบรูจจ์ยังเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศเบลเยี่ยม นําท่านเดินทางสู่ มาร์เกตแสควร์ ชมอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งคงความสวยงามเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตน ชมอาคารที่ทําการรัฐ ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าในสไตล์นีโอโกธิค อยู่บนลานกว้างกลางเมือง นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบแห่งความรัก Minnewater - The Lake of Love เป็นสวนสาธารณะที่น่ารัก ให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม The Belfry of Bruges สร้างในศตวรรษที่ 13 สมัยนั้นใช้เป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดง Flemish Cloth ผ้าเฟลมมิช อันเป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นที่เก็บสมบัติมีค่าและของเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศ เบลเยี่ยม เป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี และยังเป็นเมืองหลวงทางราชการของสหภาพยุโรป ที่นี่จึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เช่น สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป (EU), องค์การ NATO บรัสเซลส์เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อาคารบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้จากรัฐบาล
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ VAN BELLE หรือเทียบเท่า
เช้า / กลางวัน / เย็น
วันที่
4
จัตุรัสกรองด์ปราซ - Galeries Saint Hubert - แมนนิเกนพีส - เมืองโคโลญจน์ อาหาร
( B / L / D )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านแวะถ่ายภาพกับ จัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสกลาง เมืองซึ่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO แห่ง สหประชาชาติ ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อดีตสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวม การแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดย รอบจัตุรัส นำท่านแวะชม แมนนิเกนพีส (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาว เบลเยี่ยม มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อ จูเลียนสกี มาพบ สายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวน ป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมือง จึงทำรูปแกะสลักนี้เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ และแวะถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์ไมเคิล สร้างขึ้นบนเนินเขา Treurenberg ช่วงต้นของศตวรรษที่ 9 จากนั้นนำท่านเดินชม Galeries Saint Hubert เป็นแกลเลอรี่ที่ออก แบบโดยสถาปนิก Cluysenaar Jean-Pierre ที่มีความสูง 8 เมตร ยาว 230 เมตร โครงหลังคาเป็นกระจกโปร่งแสงดูสวยงามส่วนของแกลเลอรี่ แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ Galerie du Roi และ Galerie de la reine ภายในเต็มไปด้วยร้านค้าหรูหรา และ Cafe สวยงาม เรียงรายอยู่ทั้ง สองด้านไม่ว่าจะเป็น ร้านช็อคโกแลต หรือสินค้าแฟชั่นมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ (Roermond) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) อิสระให้ท่านเดิน ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง GUCCI, PRADA, POLO RALPH LAUREN, NIKE, BURBERRY, MICHAEL KORS, SWAROVSKI และอีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ ชาวเยอรมัน เรียกโคโลญจน์ว่า เคิล์น โคโลญจน์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของ เยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน เมืองโคโลญจน์ เป็นที่มาของน้ำหอมชนิด หนึ่งที่เรียกว่า ออดิโคโลญจน์ ผู้ผลิตน้ำหอมชนิดนี้ตั้งอยู่ในเมืองนี้ซึ่งใช้ชื่อยี่ห้อว่า 4711 ยี่ห้อนี้มีที่มาจากบ้านเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตในขณะนั้น ออดิโคโลญจน์ของ 4711 จึงเป็นของฝากขึ้นชื่อของโคโลญจน์
เย็น รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ LEONARDO KOELN หรือเทียบเท่า
เช้า / กลางวัน / เย็น
วันที่
5
เมืองโคโลญจน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอร์ดัม อาหาร
( B / L / D )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม มหาวิหารโคโลญจน์ เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี มหาวิหารโคโลญจน์เป็นจุดหมายสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมความงามของสถาปัตยกรรมแบบ โกธิก (Gothic) นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1993
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ PARK PLAZA AMSDTERDAM AIRPORT หรือเทียบเท่า
เช้า / กลางวัน / เย็น
วันที่
6
เมืองซานดัม - สนามบินอัมสเตอร์ดัม อาหาร
( - / - / - )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานดัม (Zaandam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านกังหันลมซานส์ซคานส์ (Zaanse Schans) ซึ่งเป็นหมู่บ้านกังหันลมอันเป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม
16.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 274
เช้า / - / -
วันที่
7
สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาหาร
( - / - / - )
01.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
02.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงเทพ โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834
12.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
- / - / -
*** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ที่พักในแพ็กเกจคำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็กเกจอย่างละเอียด

อัตราค่าบริการนี้รวม

•  ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
•  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
•  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
•  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าอาหารตามรายการ
•  ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
•  ค่าภาษีสนามบิน
•  ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
•  ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวเข้า-ออก 1 ครั้งของประเทศเนเธอร์แลนด์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

•  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
•  ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน
•  ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
•  ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมานวันละ 4 ยูโร ต่อท่าน / วัน

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 • •  ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจอง 3 วัน
 • •  ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 • •  การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่ สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง

การยกเลิก

 • •  การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • •  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • •  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 • •  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • •  ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 • •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • •  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • •  เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • •  ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

คูปองส่วนลดร้านค้าในโตเกียว

เที่ยว+กิน อิน เจแปน

บทความแนะนำประเทศญี่ปุ่น