Tulips Blooming in Netherlands 7 วัน 5 คืน


ลดพิเศษ! 4,000 บาท


 ราคาเพียง : 71,900.- (ยังไม่รวมลด)
 จำนวนวัน : 7 วัน 5 คืน
 วันที่เดินทาง : 11 - 17 เม.ย. 60
 สายการบิน : KLM Royal Dutch Airlines ( KL )

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องคู่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง เด็กอายุตำกว่า 2-6 ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
11 - 17 เม.ย. 60 71,900.- 69,900.- 67,900.- 12,900.-

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกพีเรียดในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน *สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็กเกจ

สวนเคอเคนฮอฟ

เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้ชนิดอื่น เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา

เมืองโคโลญจน์

เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ ชาวเยอรมันเรียกโคโลญจน์ว่า เคิล์น เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลีย

มหาวิหารโคโลญจน์

เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี

จัตุรัสกรองด์ปราซ

จัตุรัสกลางเมืองซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO แห่งสหประชาชาติ ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

แมนนิเกนพีส

ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม มีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน

Galeries Saint Hubert

เป็นแกลเลอรี่ที่ออกแบบโดยสถาปนิก Cluysenaar Jean-Pierre ที่มีความสูง 8 เมตร ยาว 230 เมตร

เมืองแอนต์เวิร์ป

เป็นเมืองท่าสำคัญตั้งแต่อดีต และถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรของโลก คำว่า เพชรเบลเยียม ก็มาจากที่นี่ และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยียม

มาร์เกต แสควร์

ชมอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งคงความสวยงามเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตน ชมหอระฆังเก่าแก่ซึ่งสูงถึง 83 เมตร ชมอาคารที่ทําการรัฐ ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าในสไตล์นีโอโกธิค อยู่บนลานกว้างกลางเมือง

ทะเลสาบแห่งความรัก

Minnewater - The Lake of Love เป็นสวนสาธารณะที่น่ารัก ให้ท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงาม

เมืองอัมสเตอร์ดัม

เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกว่าเป็นเวนิสทางเหนือของยุโรป เป็นเมืองที่มีลักษณะพื้นที่เป็นเกาะ มีคูคลองล้อมรอบเมืองถึง 4 ชั้น ที่ถูกขุดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17

หมู่บ้านกังหันลมโบราณ Zaanse Schans

มีกังหันลมกว่า 600 หลังบนพื้นที่เล็กๆ แห่งนี้แต่ปัจจุบันเหลือเด่นๆ แบบมีชื่อเสียงให้นักท่องเที่ยวมาชมอยู่เพียง 6-7 หลังเท่านั้น

ล่องเรือชมเมือง

อัมสเตอร์ดัมมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยคูคลองที่ขุดขึ้นในศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร ขนส่งสินค้า และป้องกันข้าศึกศัตรู การล่องเรือชมทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์รายละเอียดการท่องเที่ยว

วันที่
1
กรุงเทพ - เมืองอัมสเตอร์ดัม อาหาร
B / L / D )
กรุงเทพ - เมืองอัมสเตอร์ดัม - / - / -
วันที่
2
เมืองลิซเซ่ - สวนคอยเคนฮอฟ - เยอรมัน - เมืองโคโลญจน์ อาหาร
( B / L / D )
เมืองลิซเซ่ - สวนคอยเคนฮอฟ - เยอรมัน - เมืองโคโลญจน์ เช้า / กลางวัน / เย็น
วันที่
3
ย่านเมืองเก่า - มหาวิหารโคโลญจน์ - เมืองลักเซมเบิร์ก - ชมเมือง อาหาร
( B / L / D )
ย่านเมืองเก่า - มหาวิหารโคโลญจน์ - เมืองลักเซมเบิร์ก - ชมเมือง - Notre Dame Cathedral - The Grand Ducal palace - Casemates Du Bock เช้า / กลางวัน / เย็น
วันที่
4
เมืองบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ - แมนนิเกนพีส - มหาวิหารเซนต์ไมเคิล Galeries Saint Hubert อาหาร
( B / L / D )
เมืองบรัสเซลส์ - จัตุรัสกรองด์ปราซ - แมนนิเกนพีส - มหาวิหารเซนต์ไมเคิล Galeries Saint Hubert เช้า / กลางวัน / เย็น
วันที่
5
เมืองบรูจจ์ - มาร์เกต แสควร์ - เมืองแอนต์เวิร์ป - เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมือง Amstelveen อาหาร
( B / L / D )
เมืองบรูจจ์ - มาร์เกต แสควร์ - The Lake of Love - The Belfry of Bruges - เมืองแอนต์เวิร์ป - เมืองอัมสเตอร์ดัม - เมือง Amstelveen เช้า / กลางวัน / เย็น
วันที่
6
Zaandam - หมู่บ้านกังหันลมโบราณ Zaanse Schans - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือชมเมือง - พิพิธภัณฑ์เพชรกรุงอัมสเตอร์ดัม - สนามบินอัมสเตอร์ดัม อาหาร
( B / L / D )
Zaandam - หมู่บ้านกังหันลมโบราณ Zaanse Schans - เมืองอัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือชมเมือง - พิพิธภัณฑ์เพชรกรุงอัมสเตอร์ดัม - สนามบินอัมสเตอร์ดัม เช้า / - / -
วันที่
7
สนามบินสุวรรณภูมิ อาหาร
( B / L / D )
สนามบินสุวรรณภูมิ - / - / -
*** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***


คำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็กเกจอย่างละเอียด

อัตราค่าบริการนี้รวม

•  ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
•  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
•  ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
•  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าอาหารตามรายการ 13 มื้อ
•  ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
•  ค่าภาษีสนามบิน
•  ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
•  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

•  ค่าทำหนังสือเดินทาง
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
•  ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 800 บาทต่อท่าน
•  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (20กก.)
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
•  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 • •  ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด ภายหลังจากจอง 3 วัน
 • •  ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 • •  การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่ สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และทำการชำระค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง

การยกเลิก

 • •  การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • •  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 • •  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
 • •  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • •  ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 25 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 • •  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • •  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • •  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • •  เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • •  ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • •  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

คูปองส่วนลดร้านค้าในโตเกียว

เที่ยว+กิน อิน เจแปน

บทความแนะนำประเทศญี่ปุ่น