PACKAGE FRANKFURT 5 วัน 3 คืน


" สัมผัสช่วงเวลาสุดแสนโรแมนติกท่องเที่ยวเพลิดเพลินในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ที่จะทำให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม "


 ราคาเริ่มต้น : 17,800.- (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) / 47,900.- (รวมตั๋วเครื่องบิน)
 จำนวนวัน : 5 วัน 3 คืน
 วันที่เดินทาง : 1 เม.ย. - 31 ต.ค. 60
 สายการบิน : Thai Airways ( TG )

* จองก่อนล่วงหน้าการเดินทาง 45 วัน *รายละเอียดการท่องเที่ยว

วัน รายการ อาหาร
( - / - / - )
วันที่ 1 ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เวลาโดยประมาณ 23.40 น.
บนเครื่อง
วันที่ 2 ถึงสนามบินเมืองแฟรงก์เฟิร์ต 05.50 น. เจ้าหน้าที่รอรับท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต
พักโรงแรมในแฟรงก์เฟิร์ต
เช้า / - / -
วันที่ 3 - 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 2 วัน
พักโรงแรมในแฟรงก์เฟิร์ต
เช้า / - / -
วันที่ 5 เจ้าหน้าที่รอรับท่านเพื่อส่งถึงสนามบินเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เวลาโดยประมาณ 20.55 น.
ถึงกรุงเทพ 13.35 น. โดยสวัสดิภาพ
เช้า / - / -
*** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ที่พักในแพ็กเกจ

• Inter CityHotel Frankfurt • Hotel Hamburger Hof • Inter Continental Frankfurt

คำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็กเกจอย่างละเอียด

อัตราค่าบริการนี้รวม

•  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด, ค่าที่พักและค่าอาหารเช้าของโรงแรม, ค่ายานพาหนะที่ใช้เดินทางไป สนามบินและโรงแรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าวีซ่า, ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 4,100 บาท, ค่าเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

ข้อชี้แจง

  • •  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • •  เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • •  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • •  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่Œอให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
  • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • •  เมื่Œอท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่Œอนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง


ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

คูปองส่วนลดร้านค้าในโตเกียว

เที่ยว+กิน อิน เจแปน

บทความแนะนำประเทศญี่ปุ่น