PACKAGE TAIPEI 3 วัน 2 คืน


" กิน เที่ยว สนุกไปกับไต้หวัน มาเที่ยวไต้หวันกันเถอะ! "


 ราคาเริ่มต้น : 17,900.-
 จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน
 วันที่เดินทาง : 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 60
 สายการบิน : China Airlines ( CI )


รายละเอียดการท่องเที่ยว

วัน รายการ อาหาร
( - / - / - )
วันที่ 1 02.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน China Airlines
CI838 BKK-TPE 08:30-12:55น. / CI834 BKK-TPE 11:10-15:40น. /
CI836 BKK-TPE 17:50-22:25น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
(โดยปกติจะสามารถเช็คอินโรงแรมได้ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป)
พักโรงแรมในไทเป
บนเครื่อง
วันที่ 2 ท่านสามารถเลือกแผนการท่องเที่ยวได้ดังนี้
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยบัตร Open Top Bus 1 Day Pass
พักโรงแรมในไทเป
เช้า / - / -
วันที่ 3 มีเจ้าหน้าที่รอรับที่โรงแรมเพื่อออกเดินทางสู่สนามบินตามเวลาที่นัดหมาย
แวะร้านค้าปลอดภาษีระหว่างทาง
เดินทางออกจากสนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน China Airlines
CI833 TPE-BKK 07:15-10:05น. / CI835 TPE-BKK 13:55-16:45น. CI837 TPE-BKK 23:10-02:00 น.+1 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า / - / -
*** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ที่พักในแพ็กเกจ

• GREEN WORLD HOTEL SONGSHAN • GREEN WORLD HOTEL ZHONGXIAO

คำแนะนำ * กรุณาอ่านเงื่อนไขของแพ็กเกจอย่างละเอียด

อัตราค่าบริการนี้รวม

•  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด, ค่าที่พักและค่าอาหาร, ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรม, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าไกด์ในกรณีที่ท่านเลือก SS PLAN ในวันที่ 2

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์, ค่าเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง และค่าภาษีสนามบินประมาณ 1,500 บาท

ข้อชี้แจง

  • •  กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • •  เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • •  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  • •  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล การเมือง ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่Œอให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
  • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  • •  ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • •  เมื่Œอท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่Œอนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง


ติดต่อสาขาของ H.I.S.

ติดต่อสาขาของ H.I.S.

อื่นๆเกี่ยวกับ H.I.S.

AEON No service charge

คูปองส่วนลดร้านค้าในโตเกียว

เที่ยว+กิน อิน เจแปน

บทความแนะนำประเทศญี่ปุ่น