Best Sakura & Tulip Kyushu illumination 6 วัน 4 คืน
สายการบิน กําหนดการ
1 - 6 เม.ย. 60

ซากุระ ณ สวนโอมูระ


        จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ ซากุระ ณ สวนโอมูระ ที่ 1 ปีจะมีเพียง 10 วันให้ท่านได้เพลิดเพลินและเลือกมุมถ่ายรูปกับต้นซากุระมากมายได้อย่างเต็มอิ่ม


ปราสาทชิมาบาระ (Shimabara Castle)


        นำท่านสู่ ปราสาทชิมาบาระ เป็นปราสาทสีขาวขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ ถูกสร้างประมาณ ช่วงต้นของยุคเอโดะ เพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ครอง อย่างไรก็ตามปราสาทนี้ถูกทำลายลงในยุคเมจิ แต่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ช่วงประมาณปี ค.ศ. 1964 ด้วยคอนกรีตแทนที่หิน และสร้างอาคารสำหรับ เก็บและจัดขึ้นไว้อีกหลายหลัง โดยจะจัดแสดงสิ่งของที่หลงเหลือจากซากปราสาท เช่น อาวุธ ชุดเกราะต่างๆ รวมถึงงานศิลปะ และประวัติศาสตร์


หมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮาส์ เทน บอช


         นำท่านสู่ หมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮาส์ เทน บอช หรือ HTB คือรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีอายุครบรอบ 20 ปี เมื่อปี 2012 บนพื้นที่ขนาด 1,520,000 ตร.ม. คุณจะได้พบกับดินแดนยุโรปสุดคลาสสิค เมื่อได้เดินรอบเมือง คุณจะได้สัมผัสถึงโลกใบใหม่ที่ต่างจากชีวิตประจำวัน ท่านจะได้ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์ มีสีสันสดใสสวยงามตลอดทั่วพื้นที่นี้ กังหันลมขนาดยักษ์ ชมโรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น โรงภาพยนตร์สามมิติ เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด และร้านค้าขายของที่ระลึกอีกมากมาย นับว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สร้างรอยยิ่มให้ทุกคน

การประดับไฟ หรือ Illumination

      ** อิสระให้ท่านได้สร้างความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ด้วยบัตร 1 day passport ** และในยามค่ำคืนท่านจะได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของ การประดับไฟ หรือ Illumination ที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงามทั้งตามตึก และต้นไม้ต่างๆ สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม


สวนหมู่บ้านยุโรปโกลเวอร์ (Golver Garden)

      นำท่านเข้าชม Golver Garden หรือ สวนหมู่บ้านยุโรปโกลเวอร์ ซึ่งมี Glover House เป็นอาคารไม้สไตล์ยุโรปชั้นเดียวสีฟ้าอ่อน หลังคามุงกระเบื้อง ภายในมีห้องหับหลายห้อง จัดแสดงข้าวของเครื่องใชเฟอร์นิเจอร์และเรื่องราวของโธมัส โกลฟเวอร์ ครอบครัวและธุรกิจของเขา ในญี่ปุ่น Glover Garden เปรียบเหมือนกับเขตหมู่บ้านจัดสรรสไตล์ยุโรป ในญี่ปุ่น ที่มีบ้านหลายหลังของชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงมาอยู่รวมกัน


สะพานแว่นตา Megane Bridge

      นำท่านสู่ สะพานแว่นตา Megane Bridge สะพานแว่นตาถูกสร้างขึ้นโดยชาวจีนที่ชื่อโมคุสุโนโจในปี ค.ศ.1634 ซึ่งถูกขนานว่าเป็นสะพานแห่งที่ 3 ของญี่ปุ่นถัดจากสะพานนิฮนบะชิ และสะพานคินไตเคียว โดยสะพานแว่นตานี้เป็นสะพานโค้งแห่งแรกในญี่ปุ่นด้วยความยาว 22 ม. กว้าง 3.65 ม. และความสูงจากผิวแม่น้ำ 5.46 ม. ซึ่งเป็นสะพานเพียงแห่งเดียวในบรรดากลุ่มสะพานหินข้ามแม่น้ำนะคะจิมะ ที่เป็นทรงสะพานโค้งเมื่อสะท้อนบนผิวน้ำจะเห็นเป็นวงกลมสองวงคล้ายแว่นตา จึงได้เรียกชื่อว่าเป็นสะพานแว่นตา นอกจากนี้ยังมีการฝังหินรูปหัวใจตามจุดต่างๆบนสะพานแว่นตาและกำแพงหิน ริมแม่น้ำนะคะจิมะ ทำให้สะพานแว่นตากลายเป็นจุดท่องเที่ยว แห่งความรักด้วย


สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park)

      นำท่านเดินทางสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ซึ่งมีน้ำพุแพ่งสันติภาพอยู่ตรงทางเข้าสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหยื่อระเบิดปรมาณูที่กระหายน้ำจนเสียชีวิต มองเห็นอนุเสาวรีย์ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นรูปปั้นผู้ชาย มือขวาชึ้ขึ้นไปบนผ้า สื้อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาให้สันติภาพ


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
1 - 6 เม.ย. 60 63,800 57,800 42,800 9,500
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 41,800 40,800 25,800Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮาส์ เทน บอช (รวมบัตร 1 day passport) - ทุ่งดอกทิวลิป - ชมการประดับไฟ - แช่ออนเซ็น YUMIHARI NO OKA
หรือเทียบเท่า
3 เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์สงครามอะตอมมิคบอมบ์ - สวนหมู่บ้านยุโรปโกลเวอร์ - สัมผัสประสบการณ์ใส่ชุดยุโรปสมัยวิคตอเรีย - สะพานแว่นตา - ปราสาทชิมาบาระ - ชมซากุระ - แช่ออนเซ็น UNZEN YUMOTO HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 สวนโอมูระ(ชมซากุระ) - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ(ชมซากุระ) - สวนมิฟูเนะยามะ(ชมซากุระ) - แช่ออนเซ็น URESHINO KAN
หรือเทียบเท่า
5 สวนโอกิ(ชมซากุระ) - โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เท็นยินช็อปปิ้งมอลล์ - ช็อปปิ้งคาแนลซิตี้ HOTEL CLIO COURT HAKATA
หรือเทียบเท่า
6 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : การบินไทย (TG)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 1 - 6 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 63,800 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง