Best Sakura in Osaka & Takayama Onsen 6 วัน 4 คืน
สายการบิน กําหนดการ
25 - 30 มี.ค. 60

ถนนสายนักปราชญ์ Tetsugaku no michi

       นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายนักปราชญ์ Tetsugaku no michi เส้นทางชมดอกซากุระบานที่โด่งดังที่สุดของเมืองเกียวโตอีกที่หนึ่ง เป็นทางเดินเท้าเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ ยามเมื่อดอกซากุระพร้อมใจกันบานทำให้ทางเดินเส้นนี้กลายเป็นอุโมงค์ซากุระอันแสนงดงามและเป็นที่เลื่องลือ กลีบดอกซากุระที่ปลิวตกไปยังคลองด้านล่างทับถมกันจนทำให้คลองกลายเป็นพรมซากุระสีขาวอมชมพู ตลอดสองข้างทางเดินยังเต็มไปด้วยร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ร้านน้ำชา ร้านขายของแฮนเมดเก๋ๆ ให้ได้แวะชมกันเพลินๆ บางครั้งก็จะมีศิลปินท้องถิ่นมานั่งวาดภาพ


ปราสาทโอซาก้า


         นำท่านเข้าสู่ ปราสาทโอซาก้า เดินชมด้านนอกปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ สัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า รอบๆ ตัวปราสาท ถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัยโบราณสร้างได้อย่างประณีต วัดคิโยมิสึยังได้รับการรับรองประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 พร้อม เดินชม สวนนิชิโนมารุ ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง


วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu)


         นำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดนํ้าใส” ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองเกียวโต ถือเป็นวัดเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ที่มาของชื่อวัดได้มาจากน้ำพุธรรมชาติ ที่ไหลมาจากเขาโอโตวะที่มีความใสบริสุทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ วัดคิโยมิสึยังได้รับการรับรองประกาศเป็นมรดกโลก โดยองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 พร้อม ชมซากุระบานสะพรั่งสวยงาม


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ


        นำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว


นั่งกระเช้าขึ้น เขาชินโฮทากะ (Shinhotaka Ropeway)

      นำทุกท่าน นั่งกระเช้าขึ้น เขาชินโฮทากะ เดินทางสู่จุดพักชมวิวที่ใกล้ เขายาริงะทะเกะ(ความสูง3,190 เมตร) และเขาโฮระดับ 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่คุณสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นตอนเหนือนี้ได้


กิจกรรมทำซูชิ

       ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ทำซูชิ เพลิดเพลินไปกับการปั้นซูชิแสนอร่อยด้วยตัวท่านเอง พร้อมกับรับประทานฝีมือของท่านเป็นอาหารกลางวัน


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
25 - 30 มี.ค. 60 64,900 59,900 42,900 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 46,900 46,900 29,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ทำซูชิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ HOTEL MONTEREY OSAKA
หรือเทียบเท่า
3 ถนนสายนักปราชญ์ - ถนนสายนิเนนซากะ & ซานเนนซากะ - วัดคิโยมิสึ - ศาลาทองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - วัดอิชิยะมะเดะระ NAGAHAMA ROYAL HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ผ่อนคลายแช่ออนเซ็น HODAKASO YAMANO HOTEL
หรือเทียบเท่า
5 นั่งกระเช้าชินโฮทากะ - เมืองนาโกย่า - ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ COMFORT HOTEL CHUBU AIRPORT
หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
มีนาคม 25 - 30 มี.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 64,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 12 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง