Colorful Flower in Hokkaido 6 วัน 4 คืน
สายการบิน |

พีเรียด เทศกาล ราคา (ผู้ใหญ่) จำนวนที่นั่ง สถานะกรุ๊ปทัวร์ สถานะการจอง
6 - 11 มิ.ย. 60 - 59,900.- 25 ปิดการรับจอง
13 - 18 มิ.ย. 60 - 59,900.- 25 ยังมีที่ว่าง


ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm)


      นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ ชมความงามของดอกไม้ ณ ฟาร์มโทมิตะ ซึ่งเป็นฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ที่ริเริ่มปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน ฟาร์มเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากส่วนต่าง ๆ ของดอกลาเวนเดอร์ อาทิ ไอศกรีม
*ดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้บานจะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*


สวน Shikisai no oka (The Hill of Seasonal Colours)


      นำท่านชมสวนสวยอีกสวนหนึ่งชื่อว่า สวน Shikisai no oka สวนนี้ได้รับสมญานามว่า Flower Paradise เป็นสวนที่สามารถชมทุ่งดอกไม้แบบพาโนราม่า 360 องศา
*ทุ่งดอกไม้บานจะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*


คลองโอตารุ (Otaru Canal)

         จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าอันแสนโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทาประวัติศาสตร์ นำท่านชม คลองโอตารุ สถานที่นิยม ของนักท่องเที่ยวชาวเมืองซัปโปโร เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก ห่างตัวเมืองซัปโปโรไม่ไกลนัก เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าที่อยู่ติดกับทะเล ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ เป็นเมืองที่มีคลองล้อมรอบ บรรยากาศพร้อมธรรมชาติที่เย็นกำลังดี ตอนกลางคืนจะเปิดไฟ เพื่อให้เป็นที่เหมาะสำหรับคู่หนุ่มสาว มาออกเดตด้วยกัน หรือชมความงดงามในอีกบรรยากาศหนึ่งของโอตารุด้วย


เก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond


      นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) หรือ Aoi-ike บ่อน้ำสีฟ้านี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ หลังการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ได้ ระเบิดไปแล้วครั้งหนึ่ง น้ำส่วนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บน้ำรวมกันจนเกิดเป็น Blue Pond ในทุกวันนี้


Patchwork Road


      นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ นำท่านชื่นชมกับความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติของทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สลับกับเนินเขา เป็นเส้นทางที่เรียกว่า Patchwork Road พบกับวิว Mary & Ken Pension ซึ่งตั้งตามชื่อของเจ้าของที่แห่งนี้ ชมวิวข้าวบาร์เลย์สีทอง ไร่มันฝรั่ง ไร่ข้าวโพด และเมล่อนแสนอร่อย


อิ่มอร่อยกับเมนูขึ้นชื่อ "บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ เซ็ตอาหารญี่ปุ่น"


      นำท่านรับประทาน เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ เมนูบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ เมนูเซ็ตอาหารญี่ปุ่นู


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
6 - 11 มิ.ย. 60 /
13 - 18 มิ.ย. 60
59,900 52,900 40,900 9,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 39,900 38,900 26,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรรภูมิ -
2 สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองอิวามิซาวะ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - ถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลี่ยน - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ HOTEL TAISETSU
หรือเทียบเท่า
3 เมืองบิเอะ - Patchwork Road - สวนชิกิไซ โนะ โอกะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - โรงงานชีสฟุราโน่ TOMAMU THE TOWER HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 จุดชมวิวอุนไคเทอเรส - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - เมืองซัปโปโร - ทานุคิโคจิช้อปปิ้งสตรีท APA HOTEL & RESORT SAPPORO
หรือเทียบเท่า
5 ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโระ - โอโดริปาร์ค - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - มิตซุยเอาท์เล็ท YUBARI RESORT MOUNT RACEY
หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนิวชิโตเสะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : การบินไทย (TG)    


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
มิถุนายน 6 - 11 / 13 - 18 มิ.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 59,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 12 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง