Deluxe Snow Wall Hokkaido Shiretoko 7 วัน 4 คืน
** พิเศษ!! ลดสูงสุด 4,000 บาท
ผู้ใหญ่ ลด 4,000 บาท เด็กมีเตียง ลด 2,000 บาท
สายการบิน กําหนดการ
6 - 12 เม.ย 60

กำแพงหิมะ ณ อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ

      นำท่านเดินทางชม กำแพงหิมะ ณ อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ เป็นกำแพงที่เกิดจากการตัดถนนเนื่องจากหิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาวเป็นจำนวนมาก เมื่อหมดฤดูกาลที่หิมะตก ถนนสายนี้จึงเปิดใช้อีกครั้ง หิมะที่ปกคลุมจึงถูกตัดเพื่อเปิดช่องทางถนนและเกิดขึ้นเป็นกำแพงหิมะสองข้างทาง ร่วมชมกำแพงหิมะอันตระการตา


หมู่บ้านไอนุ โคตัน

       นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ โคตัน หมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ซึ่งถือว่าชาวไอนุนั้นเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด ชมร้านค้าพื้นเมืองที่เป็นการดำรงชีวิตของชาวไอนุ ให้ท่านได้เก็บภาพกับชาวไอนุโบราณ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของชาวไอนุกันตามอัธยาศัย


หอนาฬิกาซัปโปโร

      จากนั้นนำท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้ ออกแบบด้วยศิลปะแบบอเมริกัน เป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง


ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า


        นำท่านเดินทางสู่ ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสีแดง เป็นอาคารใน สไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ่งผู้ว่าราชการคนแรกที่ได้ทำงานในตึกนี้คือ มิจิโตชิ อิวามูระ แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึก


คลองโอตารุ


      ท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ มีความยาว 1,140 เมตร เป็นที่นิยมในการมานั่งพักผ่อน มาวาดรูป และมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพราะถือว่าคลองแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ


พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

      นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง สถานที่เก็บน้ำแข็งจริงๆ ที่เกิดขึ้นในทะเลโอคอทส์ ถูกนำมาเก็บในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดยการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับน้ำแข็งของจริงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในห้องที่มี อุณหภูมิติด -20 องศาเซลเซียส ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำแข็ง สัตว์จากทะเลโอคอตสค์ที่ถูกแช่แข็ง และฟองอากาศที่กลายเป็นน้ำแข็ง และนางฟ้าแห่งท้องทะเล คลิโอเน่


พิเศษ! เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

      นำท่านรับประทานอาหารค่ำ เมนูบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด ณ ภัตตาคาร ปูฮอกไกโดมีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ปูขน ปูทาราบะ และปูซูไว


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
6 - 12 เม.ย 60 73,900 62,900 49,900 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 43,900 40,900 27,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรรภูมิ - สนามบินฮาเนดะ -
2 สนามบินฮาเนดะ - สนามบินอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ - เมืองโซอุนเคียว TAISETSU HOTEL
หรือเทียบเท่า
3 น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - เมืองอาบาชิริ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - แหลมชิเรโตโกะ MINENOYU HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 กำแพงหิมะชิเรโตโกะ - ล่องเรือชมคาบสมุทรชิเรโตโกะ - เมืองคุชิโระ KUSHIRO PRINCE HOTEL
หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านไอนุโคตัน - เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ทานุคิโคจิช้อปปิ้งสตรีท SUNROUTE NEW SAPPORO HOTEL
หรือเทียบเท่า
6 ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - โอโดริปาร์ค - ศาลเจ้าฮอกไกโด - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เรร่าเอาท์เล็ทมอลล์ - สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินฮาเนดะ -
7 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 6 - 12 เม.ย 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 73,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 13 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง