Easy Golden Route Sakura Festival 6 วัน 4 คืน
** พิเศษ!! ลดสูงสุด 3,000 บาท
ผู้ใหญ่ ลด 3,000 บาท เด็กมีเตียง ลด 1,500 บาท
สายการบิน |

พีเรียด เทศกาล ราคา (ผู้ใหญ่) จำนวนที่นั่ง สถานะกรุ๊ปทัวร์ สถานะการจอง
5 - 10 เม.ย. 60 - 64,900.- 25 ยังมีที่ว่าง
12 - 17 เม.ย. 60 สงกรานต์ 66,900.- 25 เต็มแล้ว


ทะเลสาบคาวากุจิโกะ


      นำทุกท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ชมซาซากุระ บริเวณริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ เนื่องจากอยู่ในหุบเขามีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าบริเวณพื้นที่ราบ ดอกซากุระบริเวณริมทะเลสาบ มักจะบานกลางเดือนเมษายนของทุกปี


กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ (Kachikachi Ropeway)


      พาท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิบนยอดเขา Mt.Tenjo ทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ เห็นวิวเมืองที่รายล้อมทะเลสาบ และที่สำคัญคือ เห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนแล้ว จะมีจุดที่น่าสนใจคือ The Bell of Tenjo ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ถ้ามองภูเขาไฟฟูจิผ่านกรอบรูปหัวใจแล้วสั่นกระดิ่ง คำอธิษฐานจะเป็นจริง นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นกระต่ายที่เป็นสัญลักษณ์ของกระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ ตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (สีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


นารา (Nara)

       เดินทางสู่ เมืองนารา นำท่านชม วัดโทไดจิ วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศ พร้อมชมซากุระบานสะพรั่งสวยงาม
       ชม สวนกวางนารา เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองนารา บริเวณสวนนี้เป็นแหล่งรวมที่เที่ยวหลายที่ด้วยกัน เช่น วัดโทไดจิ, ศาลเจ้าคาสุกะ, โคฟุคุจิ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองนารา ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจำนวนมาก เกือบ 1200 ตัว ซึ่งทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนารา


เก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


ช้อปปิ้งชินจูกุ


        นำท่านสู่ ชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของโตเกียว มีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด รวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย


เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และเมนูบุฟเฟ่ต์ยากินิคุ

      เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ (Crab Buffet)
       เมนูบุฟเฟ่ต์ยากินิคุ อร่อยไปกับเมนูบุฟเฟ่ต์ยากินิคุ ปิ้งย่างตามใจคุณ


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
5 - 10 เม.ย. 60 64,900 57,900 40,900 9,500
12 - 17 เม.ย. 60 66,900 59,900 43,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 47,900 47,900 30,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเชกแลปกก ฮ่องกง -
2 สนามบินเชกแลปกก - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ - ย่านชินจูกุ HOTEL MYSTAYS FUJIYAMA
หรือเทียบเท่า
3 ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ - เก็บสตรอว์เบอร์รี่ - ทะเลสาบฮามานะ ROUTE INN NAGOYA IMAIKE
หรือเทียบเท่า
4 วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองโอซาก้า PLAZA OSAKA HOTEL
หรือเทียบเท่า
5 วันอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย PLAZA OSAKA HOTEL
หรือเทียบเท่า
6 วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 5 - 10 เม.ย. / 12 - 17 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเริ่มเพียง 64,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง