Enjoy Summer in Nasu 5 วัน 3 คืน
สายการบิน กําหนดการ
8 - 12 ก.ค. 60

น้ำตกเคกอน (Kegon Waterfall)

      นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเคกอน ...เป็นหนึ่งในสามน้ำตกมีชื่อของญี่ปุ่น น้ำตกที่มีความสูงถึง 100 เมตร ไหลมาจากน้ำ ในทะเลสาบชูเซนจิ และแม่น้ำ Daiya River เข้าไว้ด้วยกัน จุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้า และละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ท่านสามารถชมความงามในระยะใกล้โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง สู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” ซึ่งเป็นการก่อตัวจากหินละลายซึ่งระเบิดมาจากภูเขาไฟนันไต


ศาลเจ้าโทโชกุ

      เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่หมู่บ้านนินจา เอโดะ วันเดอร์แลนด์

      นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านนินจา เอโดะ วันเดอร์แลนด์” ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ ในช่วง ค.ศ. 1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือตำรวจในปัจจุบัน และเหล่านินจาซึ่งเสมือนสายลับและนักฆ่าในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอำพรางตัวและการสร้างกับดัก พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จำลองจากสมัยเอโดะ ที่ใช้เป็นฉากในละครดังญี่ปุ่นหลายเรื่องของญี่ปุ่น หรือจะเลือกชมการจำลองเมืองเอโดะ และชมสะพานเรียวโกคุ สะพานแห่งแรกที่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำสุมิดะ แม่น้ำสายสำคัญของที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองเอะโดะจนกระทั่งปัจจุบัน และอิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจNasu Animal Kingdom

      นำท่านเดินทางสู่ Nasu Animal Kingdom ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวในอาณาจักรที่มีการจัดการแสดงของสัตว์ไว้อย่างมากมาย ทำให้คุณสามารถเห็นความสามารถในรูปแบบ ต่างๆ ตามธรรมชาติของพวกเขา เช่นการแสดง นกบิน สุนัข และแมว รวมถึงยังสามรถถ่ายรูปกับสัตว์อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆให้ท่านได้ซื้อเป็นของที่ระลึกSessho-seki (Killing Stone)

      นำท่านเดินทางสู่ Sessho-seki (Killing Stone) เป็นสถานที่ที่ สวยงามที่หินแผ่กระจายไปทั่ว เยือกเย็นที่ดินรกร้างคือ "Sessho- Seki" ชื่อนี้ได้มาจากตำนานที่ว่าฟ็อกซ์ผีในหินเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการฆ่านกและสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่ (ในความเป็นจริงสาเหตุเป็นภูเขาไฟก๊าซพิษ) สถานที่ที่มีบรรยากาศที่ลึกลับที่มีกลิ่นของกำมะถันในอากาศ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นสถานที่ที่สวยงามตั้งอยู่ใกล้ Nasu-Yumoto Onsen มีเส้นทางเดินไปยังหอดูดาวNasu Kogen สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ของความงามอันงดงามอย่างมีนัยสำคัญในเดือนมีนาคม14ช้อปปิ้งชินจูกุ


        นำท่านสู่ ชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของโตเกียว มีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด รวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
8 - 12 ก.ค. 60 52,900 47,900 36,900 9,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 35,900 35,900 23,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 เมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคกอน - เอโดะ วันเดอร์แลนด์ Kinugawa Park Hotel หรือเทียบเท่า
3 Nasu Animal Kingdom - Sessho-seki (Killing Stone) - นะสึ เทดดี้ แบร์ มิวเซี่ยม Hotel Sunvalley Nasu หรือเทียบเท่า
4 Okashino Shiro Nasu Heart Land - ซาโนะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - สวนดอกไม้ Ashikaga Flower Park - โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ Narita Tobu Hotel หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะซัง - ห้างอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ -เดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
กรกฎาคม 8 - 12 ก.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 52,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 7 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง