Enjoy Sakura in Kansai 5 วัน 3 คืน
** Early Bird Promotion !!
จองวันนี้ผู้ใหญ่ลด 1,500 บาท เด็กลด 1,000 บาท
เมื่อจองก่อนเดินทาง 30 วัน
** พิเศษ! ผู้ใหญ่ลดเพิ่ม 1,000 บาท / เด็กลดเพิ่ม 500 บาท
รวมส่วนลดสูงสุด 2,500 บาท **

สายการบิน กําหนดการ
6 - 10 เม.ย. 60

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)

      นำท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์(ปราสาทดั้งเดิม ที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่ง) จึงทำให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมความสวยงามของซากุระ บริเวณรอบปราสาท (การเบ่งบานของซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


ถนนสายนักปราชญ์ Tetsugaku no michi

       นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายนักปราชญ์ Tetsugaku no michi เส้นทางชมดอกซากุระบานที่โด่งดังที่สุดของเมืองเกียวโตอีกที่หนึ่ง เป็นทางเดินเท้าเล็กๆ เลียบคลองบิวาโกะ ยามเมื่อดอกซากุระพร้อมใจกันบานทำให้ทางเดินเส้นนี้กลายเป็นอุโมงค์ซากุระอันแสนงดงามและเป็นที่เลื่องลือ กลีบดอกซากุระที่ปลิวตกไปยังคลองด้านล่างทับถมกันจนทำให้คลองกลายเป็นพรมซากุระสีขาวอมชมพู ตลอดสองข้างทางเดินยังเต็มไปด้วยร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ร้านน้ำชา ร้านขายของแฮนเมดเก๋ๆ ให้ได้แวะชมกันเพลินๆ บางครั้งก็จะมีศิลปินท้องถิ่นมานั่งวาดภาพ


สวนดอกไม้อาวาจิ

      นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้อาวาจิ เป็นที่รู้จักกันในนามของเกาะแห่ง ดอกไม้ ตั้งอยู่บริเวณเนินเตี้ยๆ เป็นทุ่งดอกไม้ที่กว้างใหญ่ จะมีดอกไม้บาน ตามฤดูกาล แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ ทุ่งดอกเรปซีด (Rapeseed) หรือ ที่มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า นาโนะฮานะ (Nanohana) ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลือง ที่ขึ้นทั่วไปตามเมืองชนบทในของประเทศญี่ปุ่น แต่ทุ่งดอกเรปซีดที่สวนนี้จะขึ้นปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณเนินเขา ทำให้เกิดเป็นภาพทุ่งสีเหลืองสดตัดกับสีเขียวของต้นไม้และสีน้ำเงินของท้องฟ้าอย่างสวยงาม สามารถเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลิน เหมาะกับอากาศเย็นสบายบนเนินเขา นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกอีกด้วย


ย่านชินไซบาชิ


        นำท่านสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังในโอซาก้า มีร้านค้า สินค้าหลากหลายรูปแบบ สัญลักษณ์เด่นของย่านคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง


ชมวิวเมืองโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์


        อิสระให่ท่านได้ ชมวิวเมืองโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ยามค่ำคืน ถือเป็นจุดชม ทิวทัศน์สุดโรแมนติกแห่งเมืองโกเบ


สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
6 - 10 เม.ย. 60 69,900 61,900 49,900 9,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 39,900 39,900 27,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินคันไซ - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายนิเนนซากะ & ซานเนนซากะ - ถนนสายนักปราชญ์ - ศาลาทองคินคาคุจิ - ช้อปปิ้งอิออนน HOTEL SHERATON MIYAKO OSAKA
หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทฮิเมจิ - สะพานอะคาชิไคเคียว - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ - สวนดอกไม้อาวาจิ - วิวโกเบยามค่ำคืน HOTEL SHERATON MIYAKO OSAKA
หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย HOTEL SHERATON MIYAKO OSAKA
หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : การบินไทย (TG)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 6 - 10 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 69,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 7 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง