Hokkaido & Tokyo Special Tulip - Pink Moss 6 วัน 4 คืน
** พิเศษ!! ลดสูงสุด 3,000 บาท
ผู้ใหญ่ ลด 3,000 บาท เด็กมีเตียง ลด 1,500 บาท
สายการบิน กําหนดการ
18 - 23 พ.ค. 60

สวนคามิยุเบ็ทสึ


      นำท่านเดินทางสู่ สวนคามิยุเบ็ทสึ เป็นสวนทิวลิปที่มีชื่อเสียง และมีพื้นที่ ขนาดใหญ่ที่สุด ภายในสวนปลูกดอกทิวลิปสายพันธุ์ต่างๆ กว่า 1 ล้านต้น ประมาณ 70,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และร้านอาหาร


วัดอาซากุสะ


      นำท่านชม วัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมอันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงทอดแหติดมาตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ ปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชม ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่มีความสูง 5.5 ซม. ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงตั้งอยู่กลางลานวัด รวมถึง ถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งร้านขายของที่ระลึกมากมาย ทั้งเครื่องรางของขลัง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ


สวนทาคิโนอูเอะ


      นำท่านเดินทางสู่ สวนทาคิโนอูเอะ จะเต็มไปด้วยพิงค์มอสหรือดอกชิบะซากุระ เป็นพืชคลุมดิน มีสีชมพูสดใส ซึ่งสวนแห่งนี้เริ่มปลูกต้นพิงค์มอสมาตั้งแต่ปี 1956 และปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มพื้นที่ 100,000 ตร.ม.


ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


      นำท่านเข้าสู่ย่านช้อปปิ้งดัง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่ง หนึ่งของโตเกียว ที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่ว่าจะ เป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ต่างๆ) เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้า มือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ


คลองโอตารุ (Otaru Canal)

         จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าอันแสนโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทาประวัติศาสตร์ นำท่านชม คลองโอตารุ สถานที่นิยม ของนักท่องเที่ยวชาวเมืองซัปโปโร เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก ห่างตัวเมืองซัปโปโรไม่ไกลนัก เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าที่อยู่ติดกับทะเล ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ เป็นเมืองที่มีคลองล้อมรอบ บรรยากาศพร้อมธรรมชาติที่เย็นกำลังดี ตอนกลางคืนจะเปิดไฟ เพื่อให้เป็นที่เหมาะสำหรับคู่หนุ่มสาว มาออกเดตด้วยกัน หรือชมความงดงามในอีกบรรยากาศหนึ่งของโอตารุด้วย


อิ่มอร่อยกับเมนูขึ้นชื่อ "เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู"


      นำท่านรับประทาน เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู


เก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
18 - 23 พ.ค. 60 68,900
65,900.-
64,900
63,400.-
46,900
45,400.-
8,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรรภูมิ -
2 สนามบินฮาเนดะ - สนามบินมอนเบ็ตสึ - สวนคามิยุเบ็ทสึ - มอนเบ็ตสึ - พิพิธภัณฑ์แมวน้ำ - หอคอยโอค็อตสก์ - ช้อปปิ้งอิออน MOMBETSU CENTRAL HOTEL
หรือเทียบเท่า
3 รูปปั้นก้ามปูยักษ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งโอค็อตสก์ - สวนทาคิโนอูเอะ - เมืองโซอุนเคียว - น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าคุโรดาเกะ - เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งสถานี JR Asahikawa ASAHIKAWA TOYO HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ทานุคิโคจิช็อปปิ้งสตรีท WATERMARK HOTEL SAPPORO
หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินฮาเนดะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ย่านอุเอโนะ - อะเมะโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ CANDEO HOTELS UENO KOEN
หรือเทียบเท่า
6 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ - มิตซุยเอาท์เล็ทปาร์คคิซาราซุ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : การบินไทย (TG) + ออลนิปปอนแอร์เวย์ (NH)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
พฤษภาคม 18 - 23 พ.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 65,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง