Hokkaido First Sakura 7 วัน 4 คืน
สายการบิน กําหนดการ
25 เม.ย. - 1 พ.ค. 60

สวนสาธารณะมัตสึมาเอะ


      เดินทางสู่ สวนสาธารณะมัตสึมาเอะ ที่นี่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ในนามของ "ดินแดนซากุระ" มีต้นซากุระกว่า 10,000 ต้น รวม 250 ชนิด ในจำนวนนั้น 80% เป็นต้นซากุระดอกซ้อนแปดชั้น (ยาเอะซากิ) จะเห็น ซากุระที่บานซ้อนกันได้ที่นี่ เนื่องจากมีต้นซากุระหลากหลายชนิด ทำให้ที่นี่เป็นที่ที่ชมซากุระได้นานถึงหนึ่งเดือนเต็ม นอกจากนี้แล้วยังมีต้นซากุระ พันธุ์หายากที่มีเฉพาะที่นี่อีกด้วย


นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุ

      นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่จะพาทุกๆท่านขึ้นไปสู่ ยอดเขาอุสุ ซึ่งยังเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่และมีการระเบิดปะทุมาก ที่สุดถึง 4 ครั้งในรอบร้อยปี แต่ไม่ต้องกลัวว่าถ้าไปเยือนแล้วอยู่ๆจะระเบิดหรือเปล่าที่นี่รับรองความปลอดภัยด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเตือนภัยก่อนการประทุได้ล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ


        จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือ และตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างใน ยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตา และว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว


หอคอยโกะเรียวคาคุ


         เดินทางสู่ หอคอยโกะเรียวคาคุ ชมความสวยงามของป้อมปราการโกะเรียวคาคุ สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซีย ในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี และเป็นอีกสถานที่ หนึ่งที่ ท่านสามารถชมความงามของ ดอกซากุระบาน ได้อีกด้วย


คลองโอตารุ (Otaru Canal)

         จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าอันแสนโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทาประวัติศาสตร์ นำท่านชม คลองโอตารุ สถานที่นิยม ของนักท่องเที่ยวชาวเมืองซัปโปโร เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก ห่างตัวเมืองซัปโปโรไม่ไกลนัก เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าที่อยู่ติดกับทะเล ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ เป็นเมืองที่มีคลองล้อมรอบ บรรยากาศพร้อมธรรมชาติที่เย็นกำลังดี ตอนกลางคืนจะเปิดไฟ เพื่อให้เป็นที่เหมาะสำหรับคู่หนุ่มสาว มาออกเดตด้วยกัน หรือชมความงดงามในอีกบรรยากาศหนึ่งของโอตารุด้วย


อิ่มอร่อยกับเมนูขึ้นชื่อ "เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู"


      นำท่านรับประทาน เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
25 เม.ย. - 1 พ.ค. 60
(วันหยุดแรงงาน)
63,900 55,900 43,900 9,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 36,900 35,900 23,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรรภูมิ -
2 สนามบินฮาเนดะ - สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร - โอโดริปาร์ค HOTEL IBIS STYLES SAPPORO
หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย HOTEL IBIS STYLES SAPPORO
หรือเทียบเท่า
4 คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - เมืองนิเซโกะ - ฟาร์มนมนิเซโกะโคโบะ - ทำไอศครีม - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าภูเขาไฟอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL
หรือเทียบเท่า
5 สวนโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคาคุ - ที่ทำการไปรษณีย์เก่า - โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ HOTEL SEROL HAKODATE
หรือเทียบเท่า
6 เมืองมัตสึมาเอะ - สวนสาธารณะมัตสึมาเอะ - ยูโนคาว่าออนเซ็น - สนามบินฮาโกดาเตะ - สนามบินฮาเนดะ -
7 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน - พฤษภาคม 25 เม.ย. - 1 พ.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 63,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง