ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีญี่ปุ่น ราคาประหยัด

 

 


JQA-QM8667

      เราเข้าสู่ระบบ ISO 9001 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2545 เลขที่ JQA-QM8667 เพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึง ความมุ่งมั่น และการทำงานอย่าง เป็นระบบได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ที่ยังคงให้การ
สนับสนุน และไว้วางใจเราเรื่อยมา
      ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/1411
      เรามี 280 สาขา ในประเทศญี่ปุ่น และ 108 Outlet ในทุกทวีปทั่วโลก (ตุลาคม 2553)
      บริษัท เอช.ไอ.เอส. ทัวร์ส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2540 เป็นสาขาประจำประเทศไทย ปัจจุบันในประเทศไทย มีสาขารวมกันทั้งหมด 5 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และศรีราชา
 
ทัวร์ญี่ปุ่น

- Hokkaido Group#1

- Hokkaido Group#2

- Hokkaido Group#3

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

   - Tokyo Game Show 2011

 

บริการลูกค้า

Tel: 02-264-6899

   สำรองที่นั่ง สั่งจองทัวร์
      แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

     
      Tel: 02-264-6899
      e-mail : thaiproject@histours.co.th
      หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       

e-newsletter

สมัครรับ e-news letter กับเราวันนี้ ท่านจะได้ทราบข่าวสาร และโปรโมชั่นก่อนใคร สมัครฟรี

ขอวีซ่าญี่ปุ่น เอกสารขอวีซ่าญี่ปุ่น

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Janpan National Tourist Organization : JNTO) 

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น, ตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินในประเทศ, ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศราคาถูก, จองตั๋วในประเทศราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศราคาถูก, จองตั๋วต่างประเทศราคาประหยัด

ทัวร์ใบไม้แดง


 

 

นั่งชินคังเซ็น - ล่องเรือ - ขึ้นกระเช้า -
ชมใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นทางรถไฟสุดโรเเมนติค

 

โอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ และดงทงโดริ - ปราสาทโอซาก้า

เกียวโต – ปราสาททอง คินคาคุจิ – วัดน้ำใส คิโยมิสึ – รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็ง”

ภูเขาไฟฟูจิ – อุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - กระเช้าลอยฟ้าสู่ โอวาคุดานิ - ชิมไข่ดำ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น “อ็องเซ็น”

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเครื่องใช้ไฟฟ้า อะกิฮาบาร่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ชิบูย่า

 

shinkansen ล่องเรือโจรสลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า
แช่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 

ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า ถึง โตเกียว 6 วัน 4 คืน

 

  
 
 

รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น

เดินทางวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2553

 
 

 เดินทางโดย Cathay Pacific
 

รายละเอียดทัวร์

: กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

17.00 น.

 

 

19.00 น.

 

22.50 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธย์ แปซิฟิคแอร์ไลน์ (CX) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

 

ออกเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX702

 

เดินทางถึงสนามบิน เชกแลปก๊ก ประเทศฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ชั่วโมง

พักที่ :


: โอซาก้า– เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

01.35 น.

 

06.00 น.

 

.

 

ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า โดยไฟล์ท CX566

 

       ถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านออกเดินทาง เข้าสู่ “เมืองนารา” นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตกาลได้มีการติดต่อกับ อาณาจักรบนคาบสมุทรเกาหลี เริ่มเกิดงานศิลปะ และอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การทอผ้า งานโลหะ การฟอกหนัง และการต่อเรือ เป็นเมืองสำคัญที่รวบรวมเอาศิลปะ งานหัตถกรรม วรรณคดี และประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ก่อนจะเปลี่ยนเมืองหลวงเป็นเกียวโต นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริด ที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารัก ของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ พร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่ “สวนกวาง” บริเวณรอบๆ วัดเป็นที่อาศัยของกวางน่ารักมากมาย ซึ่งไม่กลัวคน และสร้างสีสีนให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

 

       ชม ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น ของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีต และสวยงาม ปัจจุบันภายในปราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปะวัตถ ุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้า และตระกูลโตโยโตมิ โดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม) จะมีดอกซากุระบานบริเวณด้านหน้า และด้านหลังของปราสาท จึงเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมากๆ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเองก็มักจะมาเดินเล่น และนั่งชมความสวยงามและความร่มรื่นของต้นซากุระในยามผลิดอก

 

ค่ำ

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ในชินไซบาชิ

 

       จากนั้นกลับสู่ โอซาก้า นำท่านเข้าสู่ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า “ชินไซบาชิ” ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไป กับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออน ดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง จากนั้น เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Namba Oriental Hotel 4* หรือเทียบเท่า

 

 

หมายเหต

    ท่านสามารถ ดูตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวได้ใน Gallery ด้านล่างของเพจนี้ หรือ คลิกที่นี่ >>

พักที่ : หรือ เทียบเท่า

Namba Oriental Hotel Namba Oriental Hotel Namba Oriental Hotel
โอซาก้า ชินไซบาชิ โอซาก้า ชินไซบาชิ โอซาก้า ชินไซบาชิ
นาระ นาระ นาระ
: โอซาก้า – เกียวโต - รถไฟสายซากาโน่- ใบไม้เปลี่ยนสี - คินคะคุจิ – วัดน้ำใสคิโยมิสุ - นาโกย่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

 

       เดินทางสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านนั่งรถไฟสายอาราชิยาม่า ทางรถไฟสายโรแมนติก เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รถไฟสายซากาโน่ ตั้งอยู่ในย่าน อาราชิยามา (Arashiyama) อันเป็นย่านเที่ยวเล่น พักผ่อนของชาวเกียวโต ที่เป็นที่นิยมมาก

 

       รถไฟเป็นแบบโอเพ่นวินโดว์ เปิดรับลมเย็นๆ และวิ่งลัดเลาะ ผ่านเขา ขนานไปกับแม่น้ำสีเขียวมรกต ท่ามกลางภูเขา อันสวยงามไปด้วย ใบเมเปิ้ล ใบไม้อื่นๆ ที่เปลี่ยนสี เป็น แดง ส้ม เหลือง เขียว สวยงามสุดบรรยาย และท่านยังจะได้เดินเข้าสู่ กำแพงไผ่ สูงกว่า 10 เมตร จนแทบจะมองไม่เห็นท้องฟ้า สวยงามมากๆ

 

       จากนั้นนำท่านชม ปราสาททองคินคาคุจิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “โรกุอนจิ” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1940 เป็นสมบัติของข้าราชสำนักชื่อไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิซึ และลูกชายของเขา โยชิมิซึ ได้ยกให้เป็นของวัด ในเวลาต่อมาวัดได้ถูกทำลายลงเรื่อยๆ ทั้งจากธรรมชาติและไฟไหม้ จึงได้ซ่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 ปัจจุบันศาลาทองแห่งนี้มีความงดงามมาก แสดงให้เห็นได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน และมีเครื่องลางของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย

 

เที่ยง

 

 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

 

       นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรง โดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกด้วย

 

       เชิญท่านช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต แล้ว จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ อันดับสามของประเทศญี่ปุ่น โดย นั่งรถไฟชินคังเซ็น รถไฟหัวจรวดที่เร็วที่สุดของญี่ปุ่น ใช้เวลาเพียง 50 นาที

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

 

       จากนั้น เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Nagoya Kokusai Hotel 4* ย่านช้อปปิ้ง หรือเทียบเท่า

 

หมายเหต

    ท่านสามารถ ดูตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวได้ใน Gallery ด้านล่างของเพจนี้ หรือ คลิกที่นี่ >>

พักที่ : หรือ เทียบเท่า

Nagoya Kokusai Hotel Nagoya Kokusai Hotel Nagoya Kokusai Hotel
เกียวโต คินคาคุจิ เกียวโต คินคาคุจิ เกียวโต คิโยมิสึ
เกียวโต รถไฟสายซากาโน่ เกียวโต รถไฟสายซากาโน่ เกียวโต รถไฟสายซากาโน่

 

รูปภาพบางส่วนจาก JNTO และ กรุงเทพธุรกิจ bangkokbiznews


: นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ฟูจิชั้น 5 – ยามานาชิ - ขาปูยักษ์ - ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

 

       จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” แหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ให้ท่านได้ลองลิ้ม ชิมรส ผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูปจากปลาไหล ไม่ว่าจะเป็น ข้าวหน้าปลาไหล พายปลาไหล อันเลื่องชื่อ ขนมรสปลาไหล และอื่นๆ อีกมามาย พร้อมทั้ง ให้ท่าน อิสระถ่ายรูปหมู่ กับทะเลสาบฮามานะ อันกว้างใหญ่ และสวนหย่อมริมทะเลสาบอันสวยงาม

 

เที่ยง

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

 

       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่ ลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขา ตลอดทั้งปี นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย

 

       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อยัง “เมืองยามานาชิ” เมืองตากอากาศ ริมทิมทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบ ภูเขาไฟฟูจิ และเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม นำท่านเข้าสู่ที่พัก Fujinobo Kaen Hotel 4 * หรือเทียบเท่า วิวภูเขาฟูจิ

 

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

       พร้อมทั้งเต็มอิ่มกับอาหารบุฟเฟต์หลากชนิด ไม่ว่าจะเป็น ซูซิ เมนู ทอด เมนู ผัด และที่สำคัญ คือ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ขาปูซูไว อันเลื่องชื่อ ที่เนื้อแน่นและหวาน ให้ท่านรับประทานอาหาร อย่างเต็มที่

 

หมายเหต

    ท่านสามารถ ดูตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวได้ใน Gallery ด้านล่างของเพจนี้ หรือ คลิกที่นี่ >>

พักที่ : หรือ เทียบเท่า

Fujinobo Kaen Hotel Fujinobo Kaen Hotel Fujinobo Kaen Hotel
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5

: คาวากูจิโกะ – ฮาโกเน่ – เคเบิ้ลคาร์สู่โอวาคุดานิ – ล่องเรือโจรสลัด – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

 

       นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยม สูงสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ระหว่างทาง เชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงาม ของสองข้างทาง แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อนำท่านเข้าชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ เชิญท่านชิมไข่ดำ มีความเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง สามารถ ทำให้ท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี

 

เที่ยง

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

 

       หลังอาหารนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับ ภาพวาดของทิวทัศน์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิของ “ทะเลสาบอาชิ” เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... และต้องไม่พลาดที่จะบันทึกภาพกับ “โจรสลัด” ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเรือ

 

       สมควรแก่เวลา นำท่านเดินไปช้อปปิ้งยัง “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมา ไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับ มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระ กับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ไม่ว่าจะ เป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche,Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น

 

       นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อเดินทางสู่ ชินจูกุ ให้ท่านได้อิสระ ในการเดินเลือกซื้อ สินค้ามากมาย หลากชนิด ณ ชินจุกุ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ขนมว่าง หรือร้าน 100 เยน ได้ตามอัธยาศัย

 

อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ที่พัก โรงแรม Sunshine City Prince Hotel 4* หรือเทียบเท่า ย่าน ช้อปปิ้ง ใกล้รถไฟฟ้า

 

พักที่ : หรือ เทียบเท่า

Sunshine City Prince Hotel Sunshine City Prince Hotel Sunshine City Prince Hotel
ภูเขาไฟฟูจิ Hakone ภูเขาไฟฟูจิ Hakone ภูเขาไฟฟูจิ Hakone
ภูเขาไฟฟูจิ Hakone ภูเขาไฟฟูจิ Hakone ภูเขาไฟฟูจิ Hakone

: โตเกียว – วัดอาซากุซ่ะ – อะเมโยโกะ ณ อูเอโนะ – สนามบินฮาเนดะ - สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

       นำท่านเข้าชม วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงทอดแหติดมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ จวบจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลก เดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดนี้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิเช่น เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่มีความสูง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดง ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้ รวมถึง ถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องราง ของขลัง ของเล่น ของใช้ในประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณ ซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มานับร้อยปี

 

       จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดค้าส่ง ราคาถูก อะเมโยโกะ ณ อูเอโนะ หรือตึกม่วง สวรรค์นักช้อปปชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่าง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของฝากมากมาย ณ ตลาดแห่งนี้ ตั้งแต่ ของใช้ ของทาน เครื่องประดับ น้ำหอม รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแห้งสำเร็จรูปต่างๆ ราคาถูกกว่าตามห้าง ให้ท่านช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย

 

เที่ยง

 

14.30 น.

 

16.25 น.

 

20.40 น.

 

22.00 น.

 

23.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)  

 

จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ

 

กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX521

 

ถึงสนามบินฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง

 

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX709

 

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วัดอะซะคุซะ โตเกียว วัดอะซะคุซะ โตเกียว วัดอะซะคุซะ โตเกียว

สนับสนุนโดย Yokoso Japan (JNTO)
สายการบิน
Cathay Pacific (CX)
จำนวนนักท่องเที่ยว เพียง 20 ท่าน เท่านั้น
กำหนดการเดินทาง

12 - 17 พฤศจิกายน 2553

สั่งจอง


ราคา 48,800 บาท
อาหาร 11 มื้อ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดในโปรแกรมทัวร์อีกครั้ง)
มัคคุเทศก์ มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ราคานี้รวม

  - ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

  - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และน้ำมันเชื้อเพลิง

  - ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

  - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  - ค่าโรงแรม ที่พัก 2 ท่าน ต่อห้อง

  - ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ (11 มื้อ)

  - ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

  - ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ตลอดรายการ

  - ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

  - ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
  - ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
  - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 300 เยน / คน / วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน
การยกเลิก

  - หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน

  - หากทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำและค่าวีซ่าทั้งหมด

  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การยื่นวีซ่า

บริษัทรับผิดชอบในการยื่นขอวีซ่า กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ตรวจสอบเอกสาร

หมายเหตุ

- อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สภาวะการณ์ค่าน้ำมันโลก แต่ราคาจะคงที่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) หากท่านออกตั๋วไปแล้ว

- ราคาถือเป็นที่สิ้นสุดหลังจากออกตั๋วไปแล้ว ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เช่น สภาวะอากาศ, การเมือง และสายการบิน โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

- การยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานทูตญี่ปุ่น

- กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป กับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด

- กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องไปแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตญีปุ่น ถ้าหากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือ เคยเดินทางเข้ามา มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ซึ่งท่านจะต้องนำเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกอย่างพร้อมสำเนา


รายการ อัตราค่าบริการ (ต่อ 1 ท่าน)
  1. ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 48,800 บาท
  2. เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี (เสริมเตียง) 45,800 บาท
  3. เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 35,800 บาท
  4. พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 9,500 บาท

หมายเหตุ : ราคาที่แสดงนี้ เป็นราคาที่ยังไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

4. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 300 เยน / คน / วัน

5. อัตราค่าบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท สภาวะการณ์ค่าน้ำมันโลก แต่ราคาจะคงที่ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) หากท่านออกตั๋วไปแล้ว

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

     
 
 
     

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

Courtesy by : JNTO @ Japan Photo Library


หมายเหตุ  

  »   รูปภาพทั้งหมดที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบ แพคเกจทัวร์บนหน้าเว็บไซต์

  »   รูปภาพบางส่วนจาก JNTO @ Japan Photo Library

Share on Facebook

Special Promotion

 
   เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น