Kyushu Sakura Blooming Flower Land 6 วัน 4 คืน
** พิเศษ!! ลดสูงสุด 1,500 บาท
ผู้ใหญ่ ลด 1,500 บาท เด็กมีเตียง ลด 1,000 บาท
สายการบิน กําหนดการ
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 60

ล่องเรือชมเมืองยานากาว่า

      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยานากาว่า ตั้งอยู่บนปาก แม่น้ำจิคุโกะคะวะ (Chikugogawa) ที่ไหลลงสู่ ทะเลอาริอาเกะ (Ariake) เป็นเมืองปราสาทเก่าแก่ที่มีการบริการ เรือพาย Donko ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือชมเมืองผ่านปราสาทเก่ายานากาวะริมสองฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงศตวรรษที่ 20 และยังมีความงามของดอกไม้ในแต่ละฤดู นับว่าเป็นบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติก


ปราสาทมาอิซูรุ

      เดินทางสู่ ปราสาทมาอิซูรุ หรือ ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ ปัจจุบัน เหลือเพียงซากของกำแพงและฐานของหอคอยเล็กๆ อยู่ภายในสวนสาธารณะ ที่มีที่สำหรับเดินเล่นรวมถึงลานชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองฟูกุโอกะได้ และเมื่อถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณปลายมีนา - ต้นเดือนเมษายนที่สวนแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยต้นซากุระนับหลายร้อยต้น ที่เบ่งบานไปด้วยดอกซากุระ สีชมพูอ่อนทั่วทั้งสวน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ทำให้ที่นี่กลายเป็น จุดชมซากุระที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของเมืองฟูกุโอกะ จึงดึงดูดคนมากมายให้เข้าเยี่ยมชมเดินเล่น หรือปิกนิกกันบนสนามหญ้าใต้ต้นซากุระ เชิญให้ท่านเลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพความงาม ตามอัธยาศัย


เก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ (Yutoku Inari)

      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซากะ ชม ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ (Yutoku Inari) ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.168 เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะในยุคสมัยเอโดะ เป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในญี่ปุ่น รองจากศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ จังหวัดเกียวโต,ศาลเจ้าคะซะมิในจังหวัดอิบาระกิ


บ่อน้ำร้อนจิโกคุ

      นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนจิโกคุ หรือบ่อน้ำพุร้อนขุมนรก เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อที่นี่ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน นำท่านชม บ่อนรกสีฟ้า บ่อที่โดดเด่นและสวยที่สุดซึ่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง


ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine)

      นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu Shrine) แห่งเมืองฟุกุโอกะ ในบรรดาศาลเจ้านับร้อยแห่งในญี่ปุ่น “ศาลเจ้าดาไซฟุ” นับเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุด ศาลเจ้าแห่งนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จนถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่ไม่ควรพลาด


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 60 61,500 55,500 39,500 9,500
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 43,500 42,500 26,500Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินฟุกุโอกะ - สวนมาอิซูรุ - เกาะโนโคโนะชิม่า - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ปราสาทคาระซึ - แช่ออนเซ็น YUKAI RESORT URESHINOKAN
หรือเทียบเท่า
3 ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ชมซากุระสวนโอกิ - เมืองยานากาว่า - ล่องเรือชมเมือง - พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟอะโซะ - แช่ออนเซ็น ASO RESORT GRANDVRIO HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 ซากปราสาทโอคะ (ชมซากุระ) - เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟูอิน - ทะเลสาบกินริน - บ่อน้ำร้อนจิโกคุ - อบทรายร้อน ณ ชายทะเลเบปปุ - แช่ออนเซ็น NEW TSURUTA HOTEL
หรือเทียบเท่า
5 ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยศัยเมืองฟุกุโอกะ ** HOTEL CLIO COURT HAKATA
หรือเทียบเท่า
6 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : การบินไทย (TG)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
มีนาคม - เมษายน 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 61,500 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง