Lovely Flower in Hokkaido 5 วัน 3 คืน
สายการบิน |

พีเรียด เทศกาล ราคา (ผู้ใหญ่) จำนวนที่นั่ง สถานะกรุ๊ปทัวร์ สถานะการจอง
4 - 8 มิ.ย. 60 - 29,900.- 25 ใกล้เต็มแล้ว
2 - 6 ก.ค. 60 - 36,900.- 25 ยังมีที่ว่าง
9 - 13 ก.ค. 60 - 36,900.- 25 ออกเดินทางแน่นอน
16 - 20 ก.ค. 60 - 36,900.- 25 ยังมีที่ว่าง
23 - 27 ก.ค. 60 - 36,900.- 25 ยังมีที่ว่าง
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 60 - 36,900.- 25 ยังมีที่ว่าง


ฟาร์มโทมิตะ (Tomita Farm)


      นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ ชมความงามของดอกไม้ ณ ฟาร์มโทมิตะ ซึ่งเป็นฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโน่ ที่ริเริ่มปลูกดอกลาเวนเดอร์ขึ้น ให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน ฟาร์มเหล่านี้จะปลูกแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีเหลือง สีขาว ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากส่วนต่าง ๆ ของดอกลาเวนเดอร์ อาทิ ไอศกรีม
*ดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้บานจะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล และสภาพภูมิอากาศในแต่ละปี*


Melon House

      ในบริเวณฟาร์มโทมิตะมีร้าน Melon House ร้านค้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์มากมายที่ผลิตจากเมล่อน ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายจะขึ้นอยู่กับผลผลิตตามฤดูกาล และสภาพอากาศในแต่ละปี


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว


        นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นับเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่ดีแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตมาจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองนี้เมื่อหลายปีก่อน บรรยากาศภายในจัดได้อบอุ่น และอบอวลไปด้วยเสียงดนตรีจากทุกมุม จากนั้นนำท่านชม การเป่าแก้ว ณ โรงงานเป่าแก้ว ชมความงดงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วอันสวยงาม และราคาย่อมเยา


คลองโอตารุ (Otaru Canal)

         จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าอันแสนโรแมนติก ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทาประวัติศาสตร์ นำท่านชม คลองโอตารุ สถานที่นิยม ของนักท่องเที่ยวชาวเมืองซัปโปโร เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก ห่างตัวเมืองซัปโปโรไม่ไกลนัก เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าที่อยู่ติดกับทะเล ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด จุดเด่นที่สำคัญที่สุดคือ เป็นเมืองที่มีคลองล้อมรอบ บรรยากาศพร้อมธรรมชาติที่เย็นกำลังดี ตอนกลางคืนจะเปิดไฟ เพื่อให้เป็นที่เหมาะสำหรับคู่หนุ่มสาว มาออกเดตด้วยกัน หรือชมความงดงามในอีกบรรยากาศหนึ่งของโอตารุด้วย


อิ่มอร่อยกับเมนูขึ้นชื่อ "บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด"

      นำท่านรับประทาน เมนูบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด และ เมนูบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด


โปรแกรมเที่ยวแนะนำ

** อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย **
ท่านสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจากไกด์และวิธีการเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
1. ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด อาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกเรียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2. สวนโอโดริ เป็นสาธารณะที่พาดผ่านกลางเมืองซัปโปโร มีถนนตัดผ่านเป็นช่วง ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับปลูกไว้งดงาม รวมทั้งน้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้ง
3. ทานุกิโคจิ เป็นช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ ที่แห่งนี้กินความยาวถึง 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้าน
4. ย่านบันเทิงซูซูกิโนะ เป็นย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในประเทศญี่ปุ่นและถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย
*** ไม่มีบริการอาหารกลางวัน และเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว **

Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรรภูมิ -
2 สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม - Melon House - ปิ้งย่าง และ ปูยักษ์ 3 ชนิด APA HOTEL & RESORT HOKKAIDO
หรือเทียบเท่า
3 คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ชมเมืองซัปโปโร (ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโระ - โอโดริปาร์ค) - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ WATERMARK HOTEL SAPPORO / T MARK HOTEL SAPPORO
หรือเทียบเท่า
4 อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย WATERMARK HOTEL SAPPORO / T MARK HOTEL SAPPORO
หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนานาชาติชิโตเสะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : เอเชีย แอตแลนติก แอร์ไลน์ส (HB)    


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
มิถุนายน - กรกฎาคม -
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเริ่มเพียง 29,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 5 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1,200 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง