North Kansai Monitor Tour 6 วัน 3 คืน

สายการบิน กําหนดการ
18 - 23 เม.ย. 60ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมง


       นำท่านสู่ เมืองอิเนะ ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมง หรือ บ้านเรือ ซึ่งเป็นบ้านส่วนตัว โดยชั้นแรกเป็นท่าจอดเรือหรือบริเวณที่เก็บเรือ หมู่บ้านแห่งนี้สร้างขึ้นที่ระดับน้ำทะเลภายในอ่าวอิเนะ และเรือที่จอดอยู่บนชั้นหนึ่งสามารถออกเรือสู่ทะเลได้โดยตรง ชาวประมงจอดเรือของพวกเขาบนชั้นแรกของท่าจอดเรือเหล่านี้และยังเป็นอู่ซ่อมแซมเรือ ยังเป็นสถานที่ทำและตากปลาในบริเวณนี้ บนชั้นสองของฟุนะยะเป็นที่พักของชาวประมงหรือใช้ในบางเวลา นำท่าน นั่งเรือ Funaya Meguri Cruise ชมบรรยากาศ และทัศนียภาพริมอ่าวอิเนะ และเอกลักษณ์ของหมู่บ้านริมน้ำ


กิจกรรมการทำซูชิ พิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น และทำขนมญี่ปุ่น


       ให้ทุกท่านได้ร่วม กิจกรรมการทำซูชิ ชมพิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น และ ทำขนมญี่ปุ่น


เมืองอิซุชิ

       นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิซุชิ เมืองเล็กๆล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นในสมัยก่อน มีหอนาฬิกาไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง


ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่


       พาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บ และชิมผลสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากฟาร์ม


ปราสาทฮิเมจิ


      นำท่านชม ปราสาทฮิเมจิ เป็นปราสาทที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีอาคารน้อยใหญ่อยู่ภายในมากถึง 80 อาคารที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด มีกำแพงและประตูกั้นแต่ละส่วน ภายในปราสาทจะมีบันไดแคบๆ สำหรับเดินขึ้นและลง ที่ชั้นบนสุดของหอคอยปราสาทจะมีช่องสำหรับดูวิวได้รอบทิศทาง ทำให้มองเห็นอาณาบริเวณของปราสาททั้งหมดและไกลออกไปที่ตัวเมืองฮิเมจิด้วย


ช้อปปิ้งชินไซบาชิ


        นำท่านสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังในโอซาก้า มีร้านค้า สินค้าหลากหลายรูปแบบ สัญลักษณ์เด่นของย่านคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง


เมนูเซ็ทไคเซกิ และเมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น


      นำท่านรับประทานอาหาร เมนูเซ็ทไคเซกิ และ เมนูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น


เมนูปิ้งย่างยากินิคุ และเมนูชาบู ชาบู


      นำท่านรับประทานอาหาร เมนูปิ้งย่างยากินิคุ และ เมนูชาบู ชาบูวันเดินทาง ผู้ใหญ่  (2ท่าน/1ห้อง)
18 - 23 เม.ย. 60 59,800
34,800
Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ -
2 สนามบินคันไซ - วัดชิออนจิ - เมนูเซ็ทอาหารญี่ปุ่น - อามาโนะฮาชิดาเตะ - เมืองอิเนะ ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวประมง HOTEL TOTOYA
หรือเทียบเท่า
3 กิจกรรมการทำซูชิ - ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ - พิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นและทำขนมญี่ปุ่น - โรงงานขนมแครกเกอร์ Okaki - เมืองอิซูชิ KANNABE HIGHLAND HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมที่คันนาเบะ - วัดโชราคุจิ - เมืองเกียวโต - ยุมุระออนเซ็น YUMARU ONSEN ASANOYA
หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทฮิเมจิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ - โอซาก้า - สนามบินคันไซ -
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษษยน 18 - 23 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วลดเหลือเพียง 34,800 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - คันไซ (รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว)
- ค่าที่พัก 3 คืน (พักได้ 3 - 4 ท่านต่อ 1 ห้อง) / หากพัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง ต้องจ่ายเพิ่ม 2,900 บาท / ไม่มีห้องพักเดี่ยว
- อาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าไกด์ และค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
***ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยนต่อท่าน


หมายเหตุ

- เมนูอาหารทุกรายการ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเดินทางได้
- โรงแรมคืนที่ 1 และ 2 เป็นโรงแรมสไตล์เรียวกัง โดยใช้ห้องน้ำและห้องอาบน้ำรวม
- จองแล้วต้องชำระเงินเต็มจำนวนทันที และไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง