Sakura in North Tohoku 6 วัน 4 คืน
** Super Promotion !!
ผู้ใหญ่ลด 2,000 บาท
(เด็กมีเตียงลด 1,500 / ไม่มีเตียงลด 500)
หมายเหตุ : -
สายการบิน กําหนดการ
2 - 7 พ.ค. 60สวนคิตะคามิเทนโชจิ

      นำท่านเดินทางสู่ สวนคิตะคามิเทนโชจิ สถานที่ที่มีชื่อเสียงมากด้วยต้นซากุระมากกว่า 10,000 ต้น ช่วงเวลานี้ท่านจะได้ซึมซับบรรยากาศงานเทศกาลซากุระแบบคิตะคามิ ในสวนแห่งนี้นอกจากท่านจะสามารถชมซากุระแล้วยังมีรถม้าให้บริการอีกด้วย


ชมต้นซากุระเดียวดาย

      นำท่าน ชมต้นซากุระเดียวดาย ชื่อดังแห่งอิวาเตะ ที่ตั้งตระหง่านสง่างามอยู่ต้นเดียวโดยมีภูเขาหิมะเป็นฉากหลัง รวมกับท้องฟ้า สีน้ำเงินที่ตัดกับทุ่งหญ้าเขียวขจีทำให้ดูโดดเด่นและสวยงาม


กำแพงหิมะฮะจิมันไต (Hachimantai Snow wall)

      นำท่านผ่านชม ฮะจิมันไต แอสไปต์ ไลน์ หิมะแถบนี้ จะท่วมสูงมากในฤดูใบไม้ผลิ เกิดเป็นกำแพงหิมะเรียงตามแนวถนนชมวิวคือ ฮาจิมันไต แอสไปต์ ไลน์ ซึ่งเชื่อมจังหวัดอิวาเตะ กับจังหวัดอากิตะเข้าด้วยกัน ท่านจะได้ชม ทัศนียภาพของถนนที่ขนาบข้างด้วยกำแพงหิมะขนาดมหึมาเป็นระยะทางยาวกว่า 20 กิโลเมตร


ล่องเรือหุบเขาเกบิเค (Geibikei)


      นำท่าน ล่องเรือหุบเขาเกบิเค มีหน้าผาหินติดอันดับเป็น 1 ใน 100 สถานที่ชมวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เส้นทางแห่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งจังหวัดอิวะเตะ ความงดงามที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติ จากนั้นล่องเรือไม้พายโบราณผาเกบิเค บนแม่น้ำที่ไหลผ่านช่องผาแห่งนี้ ไปตามแนวโค้งของหน้าผาที่สูง 100 เมตร สัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบและเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทาง โดยคนแจวเรือจะขับร้องเพลง ให้อารมณ์เคลิ้มตามไปกับทัศนียภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าที่มีเขาหินและแม่น้ำใสสวยงาม


วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)


      พาท่านสักการะ วัดชูซอนจิ วัดพุทธในที่มีความร่มรื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองฮิราอิซูมิซึ่งในอดีตนั้นเคยยิ่งใหญ่มาก แต่ผลจากสงครามทำให้อาคารหลายหลังถูกทำลายลง ไฮไลท์สำคัญของวัดชูซอนจิคือพลับพลาทองด้านในอาคารที่มีความสวยงามไม่แพ้พลับพลาทองในเกียวโต


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
2 - 7 พ.ค. 60 60,900
58,900
59,900
57,900
35,500
33,500
12,900
Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินเซนได - วัดชูซอนจิ - ชมซากุระสวนคิตะคามิเทนโชจิ Hachimantai Royal Hotel หรือเทียบเท่า
3 ชมต้นซากุระเดียวดาย - กำแพงหิมะฮะจิมันไต - ชุมชนซามูไรเมืองคาคุโนดาเตะ Hachimantai Royal Hotel หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์หัตถกรรมโมริโอกะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเค - ช้อปปิ้งดองกิโฮเต้ Ark Hotel Sendai​ หรือเทียบเท่า
5 วัดไซโฮจิ - โรงงานวิสกี้นิกกะ - มิซุยเอาท์เลท - เมืองเซนได Ark Hotel Sendai​ หรือเทียบเท่า
6 สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ -
เดินทางโดย : การบินไทย (TG)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
พฤษภาคม 2 - 7 พ.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วลดเหลือเพียง 58,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนรถ ประมาณ 1,500 เยน / ท่าน / วัน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง