Shock Promotion Tohoku Samurai Route Great Winter 5 วัน 3 คืน
** Early Bird Promotion !! **
ผู้ใหญ่และเด็กเสริมเตียง ลด 2,000 บาท เมื่อจองก่อนเดินทางล่วงหน้า 30 วัน
สายการบิน |

พีเรียด ราคา (ผู้ใหญ่) จำนวนที่นั่ง สถานะกรุ๊ปทัวร์ สถานะการจอง
12 - 16 ม.ค. 60 31,900.- 19 ปิดการรับจอง
25 - 29 ม.ค. 60 31,900.- 19 ปิดการรับจอง
9 - 13 ก.พ. 60 36,900.- 19 ปิดการรับจอง
23 - 27 ก.พ. 60 34,900.- 19 ปิดการรับจอง
9 - 13 มี.ค. 60 34,900.- 19 ปิดการรับจอง
 รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
สัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (แช่ออนเซ็น) ณ โรงแรมที่พัก เพื่อเป็นการพักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางมาตลอดทั้งวัน
เก็บสตรอเบอร์รี่
นำท่านสู่ สวนผลไม้ พร้อมเก็บสตรอเบอร์รี่สดจากสวนและชิมได้ไม่อั้นในเวลา 30 นาที
เมืองโตเกียว
หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะ วัฒนธรรม บันเทิง หรือช้อปปิ้ง
หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ
เป็นหมู่บ้านโบราณเมื่อหลายร้อยปีก่อนในยุคเอโดะ นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรม ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายสินค้าพื้นเมือง

ศาลเจ้าโทโชกุ


       นำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่


หมู่บ้านนินจาเอโดะวันเดอร์แลนด์


      จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ หมู่บ้านนินจาเอโดะวันเดอร์แลนด์ หรือ “เอโดะมุระ” เมืองจำลอสมัยเอโดะ สัมผัสบรรยากาศที่ถูกจำลองมาได้อย่างลงตัวทั้งสภาพแวดล้อม บ้านเรือน ร้านค้า ท้องถนนและการแต่งกายของผู้คนที่ราวกับย้อนยุคไปเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ชม “บ้านนินจา” สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบนินจา ทั้งห้องลับต่างๆ ที่ซ่อนอาวุธ และเส้นทางลับต่างๆ ชมการแสดงของ “นินจา” ทั้งการต่อสู้ การพลางตัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ชีวิตแบบนินจาที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน เลือกซื้อของที่ระลึกและถ่ายภาพกับมุมสวย ๆ ตามอัธยาศัย


ปราสาทซึรุงะ


      นำท่านชม ปราสาทซึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน เดิมปราสาทแห่งนี้มี ชื่อว่า Kurokawa Castle สร้างขึ้นในปี 1384 โดยตระกูลอะชินะ ต่อมาก็ได้มีการ เปลี่ยนชื่อมาเป็น Tsuruga Castle หรือ Tsuruga-jo ในปี 1592 โดยไดเมียว นามว่า Gamo Ujisato ในปี 1611 ปราสาทเสียหายแล้วก็เริ่มเอียง จึงได้มีการบูรณะโดยเจ้า ของปราสาทคนใหม่ Yoshiaki Kato ในปี 1627 และปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือ เพียง 5 ชั้น


Snow Park


      นำท่านสู่ Snow Park ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาอุระบันไดให้ท่านสัมผัสหิมะสีขาวดุจปุยนุ่น อิสระถ่ายรูปกับวิวหิมะหรือจะเล่นสนุกกับกิจกรรมในพื้นที่ก็ได้


แหล่งช้อปปิ้งชินจูกุ


      นำท่านเข้าสู่ แหล่งช้อปปิ้งชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ต่างๆ) เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
12 - 16 /
25 - 29 ม.ค 60
31,900 31,900 25,000 3,500
9 - 13 ก.พ. 60 36,900 36,900 25,000 3,500
23 - 29 ก.พ. /
9 - 13 มี.ค. 60
34,900 34,900 25,000 3,500

Day

Details Hotel
1 สนามบินนานาชาติดอนเมือง - สนามบินนาริตะ -
2 สนามบินนาริตะ - เมืองนิกโก้ - มรดกโลก ศาลเจ้าโทโชขุ - เอโดะวันเดอร์แลนด์ Kinugawa Area
3 หมู่บ้านโบราณ OUCHI JUKU - ปราสาทสึรุงะ - เก็บสตรอเบอร์รี่ Urabandai or Ukuaizu Area
4 Snow Park - ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYU REI หรือเทียบเท่า
5 เดินทางกลับประเทศไทย สนามบินนาริตะ - สนามบินนานาชาติดอนเมือง -


เดินทางโดย : แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
มกราคม - มีนาคม ม.ค. - มี.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเริ่มเพียง 31,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 19 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 8 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนรถ ประมาณ 1,500 เยน / ท่าน / วัน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง