Songkran in Kansai & Tulip Festival 7 วัน 4 คืน
สายการบิน กําหนดการ
10 - 16 เม.ย. 60สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana No Sato)


      นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล จึงเป็นธีมพาร์คที่สามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นหนึ่งในสวนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เพลิดเพลินไปกับดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ เช่น ดอกทิวลิป


เทศกาลทาคายาม่ามัตสุริ (Takayama Matsuri Festival)


      นำท่านชม เทศกาลทาคายาม่ามัตสุริ เป็น 1 ใน 3 เทศกาลที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น จะจัดขึ้นปีละสองครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (วันที่ 14 - 15 เมษายน) เป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าฮิเอะ เทศกาลนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทศกาลซังโนะ (Sanno Festival)


ไร่สตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


ปราสาทโอซาก้า

      นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า เดินชมบริเวณด้านนอกของปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า รอบๆ ตัวปราสาทถูกโอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ เพลิดเพลินไปกับความงามของซากุระบาน ให้ท่านประทับใจไม่รู้ลืม


ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ (Shinsaibashi)

      นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด ของโอซาก้า ถูกตั้งชื่อตามสะพานข้ามคลองนากาโอริกาวะ


หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

      นำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน เลยทีเดียว


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
10 - 16 เม.ย. 60 76,900 69,900 52,900 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 47,900 47,900 30,900 10,900
Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินคันไซ - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ทำซูชิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ HOTEL MONTEREY OSAKA หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย HOTEL MONTEREY OSAKA หรือเทียบเท่า
4 เมืองชิกะ - ฟาร์มสตรอเบอรี่ - วัดโทคุเก็นอิน - เมืองทาคายาม่า - แช่ออนเซ็น OKUHIDA ONSEN HODAKASO SANGETSU หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลทาคายาม่ามัตสุริ - เมืองนาโกย่า DAIWA ROYNET HOTEL NAGOYA TAIKOUDORI หรือเทียบเท่า
6 สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท พาร์ค แจซซ์ดรีม นากาชิม่า - ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ - สนามบินนาโกย่า -
7 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ -
เดินทางโดย : การบินไทย (TG)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 10 - 16 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 76,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนรถ ประมาณ 1,500 เยน / ท่าน / วัน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง