South Tohoku & Strawberry 6 วัน 4 คืน
** Super Promotion !!
ผู้ใหญ่ลด 3,000 บาท
(เด็กมีเตียงลด 2,000 / ไม่มีเตียงลด 1,000)
หมายเหตุ : -
สายการบิน กําหนดการ
2 - 7 พ.ค. 60วัดยามาเดระ (Yamadera Temple)


      พาท่านสักการะ วัดยามาเดระ คือวัดที่มีประวัติยาวนานกว่าพันปี ตัววิหารงดงามมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา ท่านจะได้สัมผัสทั้งความเงียบสงบของวัดอันเก่าแก่และทัศนียภาพที่งดงามแห่งธรรมชาติ ไม่แปลกใจที่หลายคนจัดให้วัดชื่อดังแห่งเมืองยามากาตะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่ามาเยี่ยมชมมาก


ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle)


      นำท่านชมความงามของ ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน จังหวัดฟุกุชิม่าปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทำให้โดนทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 และปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้น


วัดเอ็นสึอิน (Ensuin Temple)

      นำท่านเที่ยวชม วัดเอ็นสึอิน ที่มีการกล่าวกันว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น วัดนี้ถูกกำหนดให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ถูกสร้างขึ้นในปี 1646 เป็นวัดแรกในญี่ปุ่นที่ประยุกต์ศิลปะการตกแต่งแบบยุโรปมาใช้และมีชื่อเสียงในเรื่องสวนมีเอกลักษณ์ที่การจัดหินและมอสโดยใช้อ่าวมัตสึชิมะเป็นต้นแบบอีกด้วย


ซุยโฮเดน (Zuihoden)

      เดินทางสู่ ซุยโฮเดน ซึ่งเป็นสุสานของท่านดาเตะ มาซามุเนะ ไดเมียวผู้สร้างเมืองเซ็นไดให้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคโทโฮขุ ผู้ได้สมญานามว่ามังกรตาเดียว ตัวสุสานมีอาคารสร้างครอบไว้ ซึ่งตัวอาคารนั้นมีความสวยงามด้วยลวดลายที่วิจิตรเป็นสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณยุคโมโมยามะ


ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle)

      จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ปราสาทอาโอบะ สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางศักดินา ท่านดาเตะ มาซามุเนะ สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างได้อย่างงดงาม


ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า (Matsushima Bay)

      นำท่าน ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า สามารถชมหมู่เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตากว่า 260 เกาะซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ทั่วไปในอ่าวให้นักท่องเที่ยวได้จินตนาการเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ รวมถึงเพลิดเพลินไปกับร้านขายของฝากพื้นเมืองมากมายที่เรียงรายอยู่ข้างทางเป็น 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงามของญี่ปุ่น


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
2 - 7 พ.ค. 60 61,900
58,900
60,500
57,500
35,500
32,500
12,900
Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินเซนได - สวนสตรอเบอร์รี่ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ทดลองระบายสีตุ๊กตาโคเคชิ Miyagi Zao Royal Hotel หรือเทียบเท่า
3 โรงกลั่นไวน์ทาคาฮาตะ - สถานีรถจักรไอน้ำโบราณ - ปราสาทสึรุกะ Miyagi Zao Royal Hotel หรือเทียบเท่า
4 ทะเลสาบโอคามะ - วัดยามาเดระ - ช้อปปิ้งห้างอิออน Hotel Metropolitan Sendai หรือเทียบเท่า
5 ซุยโฮเดน - ปราสาทอาโอบะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า - วัดเอ็นสึอิน - ศาลเจ้าโกไดโดะ - ช้อปปิ้งเมืองเซนได Hotel Metropolitan Sendai หรือเทียบเท่า
6 สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ -
เดินทางโดย : การบินไทย (TG)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
พฤษภาคม 2 - 7 พ.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วลดเหลือเพียง 58,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 11 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนรถ ประมาณ 1,500 เยน / ท่าน / วัน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง