Tohoku Flower Festival & Iwate Sakura 7 วัน 4 คืน
** Early Bird Promotion !!
จองวันนี้ผู้ใหญ่ลด 1,500 บาท เด็กลด 1,000 บาท
เมื่อจองก่อนเดินทาง 30 วัน
สายการบิน กําหนดการ
15 - 21 เม.ย. 60

สวนคิตะคามิเทนโชจิ


      นำท่านเดินทางสู่ สวนคิตะคามิเทนโชจิ สถานที่ที่มีชื่อเสียงมากด้วยต้นซากุระมากกว่า 10,000 ต้น ช่วงเวลานี้ท่านจะได้ซึมซับบรรยากาศงานเทศกาลซากุระแบบคิตะคามิ ในสวนแห่งนี้นอกจากท่านจะสามารถชมซากุระแล้วยังมีรถม้าให้บริการอีกด้วย


Tsugaruhan Neputa Mura


      นำท่านเดินทางสู่ Tsugaruhan Neputa Mura หมู่บ้านทำโคมไฟยักษ์เนพุตะ แห่งเมืองฮิโรซากิ เนปุตะหมายถึงโคมไฟขนาดใหญ่ ที่ทำด้วยกระดาษสาญี่ปุ่น เนปุตะของที่นี่จะเป็นเอกลักษณ์ที่รูปแบบเหมือนพัดขนาดใหญ่แตกต่างจากที่อื่น ท่านสามารถซื้อของฝากพื้นเมืองได้ที่นี่ นำท่านร่วมกิจกรรมเพนท์ลูกแอปเปิ้ลประดับตามจินตนาการ


ล่องเรือหุบเขาเกบิเค


      นำท่านสัมผัสธรรมชาติ ล่องเรือหุบเขาเกบิเค มีหน้าผาหินติดอันดับเป็น 1 ใน 100 สถานที่ชมวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เส้นทางแห่งธรรมชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งจังหวัดอิวะเตะ ความงดงามที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติ จากนั้นล่องเรือไม้พายโบราณผาเกบิเค บนแม่น้ำที่ไหลผ่านช่องผาแห่งนี้ ไปตามแนวโค้งของหน้าผาที่สูง 100 เมตร สัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบและเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทาง โดยคนแจวเรือจะขับร้องเพลง ให้อารมณ์เคลิ้มตามไปกับทัศนียภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าที่มีเขาหินและแม่น้ำใสสวยงาม


วัดชูซอนจิ (Chuzonji Temple)


      นำท่านชม วัดชูซอนจิ ซึ่งเมื่อ 300 ปีที่แล้วเป็นวัดสำคัญของตระกูลฟูจิวาระ บรรยากาศโดยรอบส่วนใหญ่เต็มไปด้วยต้นสนต้นใหญ่มากมายพร้อมทั้งสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ตั้งแต่ ค.ศ 12 แต่โชคร้ายที่งานประติมากรรมของวัดนี้ได้ถูกทำลายด้วยสงครามการเมืองในอดีต ภายในบริเวณวัดเคยมีอาคารถึง 40 กว่า อาคาร ถือเป็นมรดกแห่งชาติก็ได้ถูกทำลายจนเกือบหมด บนความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่คงเหลือ Golden hall วิหารทองที่สร้างโดยฟูจิวาระ คิโยฮิรา เป็นสัญลักษณ์ทีมีชื่อเสียงของวัดนี้ ภายในประดิษฐาน รูปหล่อพระพุทธเจ้าอยู่ในศาลาทองคำที่งดงามยิ่งนัก และได้มีการสร้างอุโบสถขึ้น ครอบไว้อีกชั้นหนึ่ง


เก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


ปราสาทฮิโรซากิ

      จากนั้นเดินทางสู่ ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองฮิโรซากิ นักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่น นามว่า ชิบะ เรียวทาโร่ ได้ยกย่องให้ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน7 ปราสาทที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ปราสาทโบราณแห่งนี้ถูกโอบล้อมด้วยปราการกำแพงหินและคูน้ำ 3 ชั้น ตัวปราสาทมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ภายในปราสาทถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณ


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
15 - 21 เม.ย. 60 79,900 75,900 54,900 10,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 56,900 56,900 31,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินฮาเนดะ - สนามบินอาโอโมริ - โบราณสถานซันไนมารุยามะ - Tsugaruhan NEPUTA Mura - ปราสาทฮิโรซากิ Hirosaki Park Hotel
หรือเทียบเท่า
3 Kazuno Antler Tourist Hall - สวนสตรอว์เบอร์รี่ - โคอิไวฟาร์ม - ศูนย์หัตถกรรมโมริโอกะ Hotel Hanamaki
หรือเทียบเท่า
4 สวนคิตะคามิเทนโชจิ - วัดชูซอนจิ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเค Masashibo
หรือเทียบเท่า
5 โรงกลั่นสาเกเซกิโนอิจิ - ศาลเจ้าชิโอกามะ - มิซุยเอาท์เล็ท Metropolitan sendai
หรือเทียบเท่า
6 สวนดอกไม้มิจิโนคุ - ทดลองระบายสีตุ๊กตาโคเคชิ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - สนามบินยามากาตะ - สนามบินฮาเนดะ -
7 สนามบินฮาเนดะ - สนามบินสุวรรณภูมิ -เดินทางโดย : เจแปน แอร์ไลน์ (JL)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 15 - 21 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 79,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 13 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง