Tokyo - Shirakawago Tezutsu Fireworks 6 วัน 4 คืน
**Promotion ลดพิเศษ!
ผู้ใหญ่ลด 1,000 บาท / เด็กมีเตียงลด 500 บาท !!
สายการบิน กําหนดการ
22 - 27 มี.ค. 60

เทศกาลดูดอกไม้ไฟ (Toyohashi Tezutsu Fire Festival)

      พาท่านชม เทศกาลดูดอกไม้ไฟ (Toyohashi Tezutsu Fire Festival) ของทางจังหวัดไอจิ เมืองโทโยฮาชิ เป็นประเพณีที่มีมากกว่า400ปี ตั้งแต่สมัยเอโดะ ประเพณีเพื่อขอบคุณพระเจ้า ที่ให้ผลผลิตเกี่ยวกับการเกษตรในปีนี้เป็นอย่างดี และขับไล่ภัยพิบัติไม่ให้มาทำลายผลผลิตทางการเกษตรของพวกเขา ประเพณีนี้จะใช้มือเปล่าถือกระบอกไม้ไผ่ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลาง10 ซ.ม. แล้วจุดผลุออกมาจากปากกระบอกนั้น ไฟก็จะพุ่งออกมาอย่างสวยงาม ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง


ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท

      นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิ พาท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการเล่นหิมะที่ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกีสาหรับผู้ใหญ่และเด็ก นอกจากนั้นท่านจะได้สัมผัสได้เป็นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม ที่ลานสกีแห่งนี้มีทั้งลานสกีสำหรับผู้เริ่มเล่นสกี และ สำหรับผู้ที่มีความชานาญ ท่านสามารถเลือกเล่นได้ ทั้งสกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ นอกจากนี้ยังมีลานสกีสำหรับเด็ก ให้เล่นกระดานเลื่อนหิมะหรือแค่นั่งเล่นหิมะ

(ราคาทัวร์รวมค่าเช่ากระดานเลื่อนหิมะ แต่ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี)นั่งเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่

      พาท่านนั่ง เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ เรือจะล่องระหว่างท่าเรือโมโตะ-ฮาโกเน่ ท่าเรือฮาโกเน่-มาจิ และท่าเรือโทเง็นได จากทะเลสาบอาชิ ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพภูเขาล้อมรอบที่สวยงามตระกาลตาน่าประทับใจ


เก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


ช้อปปิ้งชินจูกุ


        นำท่านสู่ ชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของโตเกียว มีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด รวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย


เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู


        นำท่านรับประทาน เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู พิเศษ! อิ่มอร่อยไปกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูที่โรงแรม


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
22 - 27 มี.ค. 60 57,900 52,900 38,900 9,500
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 37,900 37,900 24,900Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินฮาเนดะ - เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ - กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ TATESHINA PARK HOTEL
หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทมัตสึโมโต้ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ASOCIA TAKAYAMA HOTEL
หรือเทียบเท่า
4 Sample Village - ย่าน Sakae - เทศกาลดูดอกไม้ไฟ LOISIR TOYOHASHI HOTEL
หรือเทียบเท่า
5 มิชิมะ สกายวอล์ค - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - วัดนาริตะซัน - อิออนมอลล์ NARITA TOBU HOTEL
หรือเทียบเท่า
6 ไร่สตรอว์เบอร์รี - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : การบินไทย (TG)      


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
มีนาคม 22 - 27 มี.ค. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 57,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 10 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง