West Golden Songkran Osaka - Fukuoka 5 วัน 3 คืน
สายการบิน กําหนดการ
13 - 17 เม.ย. 60ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ (Itsukushima)


      นำท่าน นั่งเรือเฟอรี่ สู่ เกาะมิยาจิม่า นำท่านสักการะ ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ เพื่อความสิริมงคล เป็นศาลเจ้าลอยน้ำหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ บนเกาะมิยาจิมะ จังหวัดฮิโรชิม่า ศาลเจ้าอิซึคุชิมะเป็นศาลเจ้าสำคัญ ในลัทธิชินโต ชาวญี่ปุ่นบางส่วนเรียกศาลเจ้า แห่งนี้ว่าศาลเจ้ามิยาจิมะ ตามสถานที่ตั้ง ศาลเจ้าสร้างขึ้นเมื่อปี 1168 เพื่อบูชาเทพีแห่งมหาสมุทรทั้งสามองค์ตามบัญชาของ ไทระ โนะ คิโยโมริ เจ้าผู้ครอบครองเกาะมิยาจิมะในสมัยนั้น ตัวศาลเจ้ามีลักษณะเหมือนท่าเรือ จุดเด่นที่สุดคือประตูทางเข้าวัด หรือเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางน้ำปัจจุบันศาลเจ้าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1996 จากองค์การยูเนสโกและรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะอาคารต่างๆใน ศาลเจ้าให้เป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย (การเบ่งบานของซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


สะพานคินไตเคียว

      นำท่านชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานโบราณแบบญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เป็นสะพานไม้ 5 โค้ง สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2216 โดยเจ้าเมืองไดเมียวฮิโรโยชิ คิคคาว่า (Hiroyoshi Kikkawa) ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ (Nishiki River) ไปยังปราสาทอิวาคุนิ (Iwakuni Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำ ตัวสะพานมีความยาว 193 เมตร กว้าง 5 เมตร วงโค้งบนสุดอยู่สูงจากแม่น้ำ 12 เมตร ตัวสะพานยึดติดกันโดนไม่ใช้ตะฟูแม้แต่ตัวเดียว ทำให้สะพานได้รับความเสียหายเมื่อเกิดพายุไต้ฝุ่นหลายต่อหลายครั้ง แต่ชาวเมืองอิวาคุนิก็ได้ซ่อมแซมบูรณะขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมทุกครั้งเหมือนกันสะพานที่เห็นในปัจจุบัน จึงใช้เทคนิคก่อสร้างสมัยใหม่เสริมเข้าไปให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยใช้แผ่นเหล็กและแท่งเหล็กตอกยึดไว้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นต้นซากุระเป็นฉากหลังของสะพานคินไตเคียวเหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก(การเบ่งบานของซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


Atomic Bomb Dome

      นำท่านชม Atomic Bomb Dome หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณู เป็นซากที่เหลือจากระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งลง ที่ฮิโรชิม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หออนุสรณ์ระเบิดปรมาณูนี้ เป็นสภาพแสดงโศกนาฏกรรมตั้งแต่ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังได้รับการจดบันทึกเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเพื่อเป็นเเครื่องเตือนใจ ”ไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง” (การเบ่งบานของซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


สวนพฤกษาชิราโนเอะ

      จากนั้นนำท่านสู่ สวนพฤกษาชิราโนเอะ เป็นสวนที่มีดอกไม้ตามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุ์สลับกันออกดอกเบ่งบานเช่นฤดูกาลนี้ เป็นฤดูกาลของ ดอกซึซึจิ, ดอกโบตั๋น และดอกอื่นๆให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามกระการตาของบรรดาดอกไม้นานาพันธุ์ทีมีสีสันสดใสบานสะพรั่งกันอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับความสวยงามของดอกไม้เก็บไว้เป็นที่ระลึก


สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่


      นำท่านเดินทางสู่ สวนเก็บสตรอว์เบอร์รี่ สวนที่มีการเพาะปลูกอย่างดีถูกอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ให้ทุกท่านได้เด็ดทานเองสดๆ จากต้นทั้งลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวและลูกใหญ่หวานฉ่ำน้ำไม่อั้น


ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)


      นำท่านสู่ ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์(ปราสาทดั้งเดิม ที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่ง) จึงทำให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นให้ท่านได้ชมความสวยงามของซากุระ บริเวณรอบปราสาท (การเบ่งบานของซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)


วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 
(พักห้องคู่)
เด็กไม่เกิน12ปี
(เสริมเตียง)
เด็กไม่เกิน5ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
13 - 17 เม.ย. 60 61,900 57,900 42,900 11,900
อัตราทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 44,900 43,900 28,900
Day

Details Hotel
1 สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินคันไซ - สะพานอะคาชิไคเคียว - ปราสาทฮิเมจิ - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - ฮิโรชิม่า Atomic Bomb Dome - สวนสันติภาพฮิโรชิม่า HIROSHIMA WASHINGTON HOTEL
หรือเทียบเท่า
3 นั่งเรือเฟอร์รี่ - เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิซึคุชิมะ - สะพานคินไตเคียว - วัดรูริโคจิ - แช่ออนเซ็น YUDA ONSEN TOKIWA
หรือเทียบเท่า
4 เยี่ยมบ้านคนญี่ปุ่นพร้อมทำกิจกรรม - Fuji Flower Kawauchi Garden - สวนพฤกษาชิราโนเอะ RIHGA ROYAL HOTEL KOKURA
หรือเทียบเท่า
5 ท่าเรือโมจิโกะ - ช้อปปิ้งห้างคาแนลซิตี้ - สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ -เดินทางโดย : คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)     


กำหนดการเดินทาง
เดือน กําหนดการ
เมษายน 13 - 17 เม.ย. 60
ราคา : ราคารวมทุกอย่างแล้วเพียง 61,900 บาท

**จำกัดนักท่องเที่ยวเพียง 25 ท่าน เท่านั้น

อัตรานี้รวม

* ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด
* ค่าพาหนะและไกด์นำเที่ยวตามรายการ                        
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าอาหารตามรายการ 9 มื้อ       
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท        
* ค่าภาษีสนามบินและน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่ง       
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

อัตรานี้ไม่รวม

* ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยนต่อท่าน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี)
* ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

การชำระเงิน

- การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง


เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ


   * เงื่อนไขอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบโปรแกรมการเดินทาง